петък, 31 август 2012 г.

“The Dharma of Transitional Period”    „Дхармата на прехода”
(Recommendations of the Acharyas in the days of inevitable changes)    (Препоръки на Ачариите в дните на неизбежните промени)
Translated by Valya Stoyanowa
and Rumyana Russeva
    Превод от
 Валя Стоянова и Румяна Русева

Only under the patronage of the Supreme Personality of the Godhead the pure devotee could enter into the new civilization, called the community of light people (light bearers).     Само под патронажа на Върховната Божествена Личност чистият преданоотдаден може да влезе в новата цивилизация, наречена Общност на светоносните личности.
The formation of the new civilization in the material world is determined by setting up the two preachers’ organizations, which names are connected with Radha and Krishna’s names.     Зараждането на новата цивилизация във физическия свят е обусловено от създаването на две проповеднически организации, чиито названия са свързани с имената на Радха и Кришна.
The members of Hare Krishna movement can accept the general principles of the new missions with full confidence. They are intended for preparing people to get into the new formation under the Supreme Personality of the Godhead.    Членовете на движението Харе Кришна могат с пълно доверие да приемат положенията на двете нови мисии, предназначението на които е подготовката на хора за влизане в новата формация под егидата на Върховната Божествена Личност.
But only these bhaktas, who have been already prepared to accept the initiation in the new Civilization can enter the new preachers’ mission.     Но да влязат в новата проповедническа мисия могат само тези бхакти, които вече са готови да приемат инициацията в новата Цивилизация.
The initiation in the new Civilization is a Supreme Lord’s special mercy. At present time a new formation of people is coming into existence in the material world and all the scripts that exist on the Earth have been prepared people for that great event.    Инициацията в новата Цивилизация е специална милост на Бога. Сега нова формация от хора се заражда в материалния свят и всички писания, които съществуват на Земята, са подготвяли хора за това велико събитие.
It is important in the transitional epoch the Supreme Master to be known. His name is Sri Krishna or to be more precise – Sri-Sri-Radha-Krishna.    В епохата на прехода е важно да се знае кой е върховният Повелител. Неговото име е Шри Кришна или по-точно казано Шри Шри Радха-Кришна.
Our disciples and followers! Remember that the Supreme Personality of Godhead is a perfect creature. It is important to get in the mind of this Personality and to strengthen your position forever in His philosophy and ethics.    Наши ученици и последователи! Помнете, че Върховната Божествена Личност е съвършено същество. Важно е да влезете в съзнанието на тази личност и да се утвърдите за вечни времена в Нейната философия и етика.
What is the difference between “Krishna Conscious” and these two preachers’ missions? Why does Krishna need the formation of new organizations?    По какво се отличава общество „Кришна съзнание” от тези две проповеднически мисии? Защо му е необходимо на Кришна създаването на нови организации?
“Krishna Conscious” movement originates with an aim of strengthening the knowledge for the Supreme Personality of the Godhead, His philosophy and ethics in the minds of thousands and thousands of people who belong to the Arias’ community and live in Kali Yuga age.    Движението „Кришна съзнание” възниква с цел утвърждаването на знанията за Върховната Божествена Личност, за нейната философия и етика в умовете на хиляди и хиляди хора, принадлежащи към Ариите и живеещи в Кали юга.
Preaching missions have been established to help people in this very special period under the conditions of fire burning to replace one of the Earth’s civilizations with another.    Проповедническите мисии се създават в помощ на хората в един особен период – в условията на огнен режим, когато една земна цивилизация се сменя с друга.
In the past the great Initiated Jesus Christ predicted the time when the human kind was going to pass very important and serious ordeal (to go through fire and water) – a baptism of fire. And this time evidently has set in.    Някога великият Посветен Исус Христос предсказва времето, когато човечеството ще премине през много важно и сериозно изпитание – Огненото Кръщение. По всичко личи, че това време вече настъпи.
Preaching missions organized at present  time, have a purpose to accomplish an absolutely concrete mission: to help people full of love to God to accept the program connected with transmutation processes to pass to a new stage of thinking.    Проповеднически мисии са организирани, за да помагат на хората да приемат трансмутационните процеси и новото мислене…
The predominating part of these people forms the blossom of the future earthly formation.    По-голямата част от хората, които ще формират бъдещата земна цивилизация са онези, които са приели тези процеси
In the dying civilization from times immemorial, there was a system for a social and spiritual division in the society, known as varna-asrama-dharma.               От незапомнени времена съществува системата варна-ашрама-дарма с четирите обществени структури на брамините, кшатриите, вайшите и шудрите, ккато и четирите духовни структури на брахмачария, грихаста, ванапраща, саняса
The four varnas, the four social structures are brahmanas, ksatrias, vaysas, sudras.   
The four asramas or four spiritual structures are: brahmacharia, grihastha, vanaprustha, sanyasa.   
The principles of varna-asrama-dharma are described in “Pyranas” – the ancient Vedic books. The aim of this system is to give the necessary education to any individual in order to have all initial conditions to strive for perfection uniting with the First Teacher Adi guru’s conscious.    Принципите на варна-ашрама-дарма са описани в ПуранителллЦелта на системата е да даде на всеки индивид начално образование и условия за създаване на стремеж към самоусъвършестване и единение с Първоучителя и съсзнанието на Ади гуру.
Aria’s civilization has accepted varna-asrama-dharma with “Krishna Conscious” society, founded in the 60’s of 20th century. It has put all its efforts to strengthen the First Teacher’s philosophy, culture and ethics (varna-asrama-dharma in the material world).   
Except varna-asrama-dharma in Vedic knowledge is accepted prema-dharma. Prema is a consummative love for God.    Освен варна-ашрама-дарма като основополагаща система за обучение на индивида, във ведическото знание е приета према-дарма, което означава силна любов към Бога.
Varna-asrama-dharma regulates life of these people, who live in accordance with the established standard of worshipping the Supreme Personality of Godhead and follow in implicit obedience His regulations.   
But the one, who in full consciousness strives to make himself perfect comes up to the level of the Supreme Lord’s conscious – prema dharma.     Такъв преданоотдаден не е задължен да следва стриктните принципи на семейния живот, ако те не му позволяват да развие абсолютна любов към Кришна.
Such a devotee is not obliged to follow all the strict principles of varna-asrama-dharma, as the ultimate aim is the consuming love for Krishna. And when this aim is accomplished, the necessity of strict following the regulating principles dies away in a very natural way.   
This free personality is not obliged always to follow the rules and regulations to full extent as other devotees – bhaktas. Elevated devotees feeling consuming love for Godhead gradually draw back from practicing the common rituals in varna-asrama-dharma if they have created obstacle to his growth. They have already reached the level named as ananda maya.      Тази освободена личност може да се отдръпне от принципите на семейния живот, ако те не му позволяват да достигне абсолютната любов към Бога.
That’s why this person, who has got the elevated degrees of devotion and has honored himself with the nectar of ananda-maya is not bound to the established rules any more.       Ето защо, този последовател се награждава с нектара на ананда-мая и е в обкръжението на любовта на Бога.
Coming up to his initial transcendental position the devotee is awarded with a special grace – cherishing the nectar love of the Supreme Lord and His permanent company.   
The absolute disciple’s devotion in his enlightened mind is called manasa-bhadjana.    Абсолютната преданост на просветления ученик към Бога се нарича манаса-баджана.
The concept of prema-dharma means to be    at absolute God’s service. The disciple’s spiritual practice (sadhana), which has reached prema-dharma level is a highly conscious constant service to the Supreme Lord. That sort of disciple undoubtedly is an elevated person. And definitely this advanced person is awarded with an ecstatic relation with the Supreme Personality of Krishna.                   Духовната практика (садхана) достигнала съзнанието на према дарма и високо издигнато съзнание на непрекъснато служене на Върховната Личност.
All the representatives of the new civilization have to attain the consciousness of Krishna and to have a good grasp of authoritative Vedic scriptures. At the same time they are allowed to study other most authoritative doctrines in the world, which also lead the inquisitive disciple to God’s conscious and His philosophy.    Всички представители на новмата цивилизация трябва да достигнат съзнанието на Кришна и да разберат авторитета на Ведите. В същото време те могат да изучават и други авторитетни доктрини в света, които водят любознателните ученици към Божието съзнание и философия.
These representatives of the human kind, who prepare themselves to get into this new social and spiritual community have to know the name of the Supreme Personality of the Godhead and have to know that there isn’t any difference between Krishna’s name and Kishna himself.   
Without setting up these new preaching structures, which are called upon to straighten Krishna’s transforming program in the material world the prevailing part of the contemporary human kind will not succeed to accept and assimilate a new knowledge for future changes. That’s why the Supreme Lord has poured His blessing above the mentioned centers as united and differentiated communities according to the needs of the time.    Без да установим нови проповеднически структури основани върху директната трансформационна програма на Кришна в материалния свят, човечеството не ще успее да приеме и усвои новото знание за бъдещите промени. Ето защо Върховната Божествена Личност е изляла своята благословия над гореспоменатите центрове като обединени и диференцирани центрове според нуждите на времето.
Exactly this kind of brotherhood is mentioned in the book of Agni Yoga. And the members of the traditional vaisnava clubs must act without any prejudice to this denomination. They are obliged to become aware that the Supreme Lord is spread in a great variety of names and forms. This variety is valid both for the material and spiritual world.       Точо този тип братство е упоменат в Агни Йога. И членовете на традиционните вайшнава общества трябва да действат без никакви предразсъдъци спрямо тази деноминация. Те са задължени да осъзнаят, че Върховната личност се разпростира чрез различни форми и имена. Това разнообразие е валидно както за материалния, така и за духовния свят.
   
It doesn’t matter what is the name of this or that social structure. The most important for its representatives is to profess Devine’s philosophy and culture. If one separate family, consisting of 2-3 members can be a prototype of the real community, then its members believe in the canons and the principles of real spiritual life.    Няма значение какво е името на тази или онази структура. Най-важното за представителите ù признанието на Божествената философия и култура. Ако едно семейство от 2-3 души може да бъде прототип на истинска общност, то тогава членовете вярват в каноните и принципите на истинския духовен живот.
Founded in the transitional time, such community acting strictly under the Adi Guru, the First Teacher community is going to show the potential of the new planet civilization. I am talking about this with a great sense of responsibility, my bhaktas and I am asking you toto become aware of the forthcoming evolutional deadline.    Такива общности действа директно под ръководството на Ади гуру, Първоначалния учител и показва потенциала на новата планетна цивилизация.
Changing the earth vibrations is one of the most significant events and a lot of shakings and catastrophes will befall the human kind in a very short time. It is not accidentally that fortunetellers and prophets in different ages have predicted the coming of such a period. In Agni Yoga it is called a period of fire baptism on the Earth.       Промяната на земните вибрации е едно от най-значимите събития и много катастрафи и бедствия ще паднат въру човечеството за кратко време.
In the transitional period of the next Yuga, which is very complicated, the Supreme Personality of the Godhead can honor with His nectar love plenty of His devotees. Most of all this spiritual connection with Lord Krishna and His eternal companions becomes active with His pure devotees, who have mastered the knowledge for Godhed and have reached the stage of a purest devotion. These disciples are exactly under the protection of Krishna’s inner energy, yoga-maya, and they are authorized by the Lord to carry out their noble work in the material world.        През преходното време на следващата юга, което е много сложно, Върховната Божествена Личност ще излее Своя нектар върху преданите си синове…и те ще имат авторитетъ да разпространяват своята благородна дейност в материалния свят…
My bhaktas! As I’ve already said in my previous revelation, the candidates for the 6th race are allowed to investigate various doctrines (principles) and religions, existing on the Earth. At present time there is a great selection (carried out by the invisible world) of these enlightened workers, who will be awarded with the right to enter the new earh civilization. I’ll lay special emphasis on the fact that in the new earth formation there will be communities with servants from the traditional vaisnava temples as well as representatives of other spiritual schools and faiths as to develop love for one another.    Скъпи бакти! Подчертавам факта, че във всяка общонсот може да има слуги на Бога не само от традиционните общества, но и представители от други школи и духовни движения  и така да развите любов един към друг.
Yes, Krishna is going to conduct into the material world the rays of initiation and He’s going to honor with initiation the new race of all its candidates. I have already said it for the members of the exam council, saying the names of some most famous Acharyas for the humankind and I can add that by the grace of God, I myself appeared to be a head of this council.    Посвещения ще получавате от различни духовни учители – ачарии на човечеството, а аз съм един от водачите на този съвет.
These gurus efficiently help people today, when the Earth has entered the Fire cycle of its development and people on Earth are getting ready to pass the new stage of their evolution as members of the new planet civilization.        Процесът на прехода е съпътстван с огнена трансформация и той не може да се извърши така бързо. Много години ще минат преди множеството народи да приемат изливането на Светия Дух и подготовката за създаване на ново поколение…
This process, as I’ve already said won’t be accomplished in a day or two. Many years will pass before large masses of people can assimilate the Holy Spirit and be honored with this Great Initiation named as a new generation or Sixth race.    
   
This program is directed by the whole Divine Hierarchy and one of them are the individual representatives Elena Rjorich (A Russian prophet from the beginning of 20th c.), Beinsa Duno ( Bulgarian prophet and spiritual teacher from the first half of 20 th c.) and Porfiri Ivanov ( a Russian healer and prophet from the beginning of 20th c.). Most of these spiritual teachers, who have left the Earth are chosen by the High Hierarchy to supervise this general coordination and correction of the program, determined for the humankind in this transitional period as a program of the God’s Judgment, Armagedon.    Тази програма е ръководена от Божествената йерархия и едни от нейните представители са : Елана Рьорих, Беинса Дуно, Порфирий Иванов, които влазат в програмата на Страшния съд и Амаргедон.
   
   
   
   
The mentioned Acharyas Elena Rjorich, Beinsa Duno and Porfiri Ivanov empowered by the Supreme Lord Krishna can carry out the cosmic convocation of the New Civilization. In this way as Slavonic teachers they can show their love to all mankind.
The spiritual teachers and I represent the particular guidance of the real servants of the Lord so as to get the people ready for the new transformation of the cosmic energies and humankind.
From this perspective we can draw the conclusion that the new preaching centers should be found changed into a more tolerant and positive direction.
We must lay special emphasis on the fact that Krishna Himself is going to do this convocation with His numerous negotiators, inhabiting both the material and the invisible world.
Who can be thought a real God’s devotee? I can firmly declare that in this group will be included all who have managed to raise up a real spiritual consciousness and spiritual qualities. Such bhaktas undoubtedly appear to be the most enlightened and elevated among the numerous ordinary people who are the majority in this material world.

The end of the planetary civilization is an important part of all the activities you have taken to fulfill. This period as most significant for all disciples is connected with new messages.
- Repetion of the holy names of Godhead.
- Studying diligently the books and holy scriptures given by God’s revelations to modern people.
- Spreading the knowledge of the Supreme Personality of the Godhead.
- Serving selflessly the Spiritual teacher
- Meditation upon  the dual aspect of the  Divine image of Godhead as Radha-Krishna.
In the period of the fulfillment of God’s order the eternal fellow-companions who are authoritative Teachers and Acharyas follow not only the existing holy scriptures  but also the revelations which are given from the heavenly spiritual world. These revelations contribute to a great extent to the implement of this program which is assigned by the Lord as a program of the God’s Judgment and the Fire Baptisim.
In the book “Nectar of the Vedas” I have thoughtfully  and thoroughly described the period of every earth civilization . I am asking you to study carefully my messages and revelations.  I must note the fact that I have drawn special attention to the question how to acquire and keep these spiritual and moral qualities which every devotee needs to develop in order to approach the Supreme Lord’ s consciousness.
The best representatives of the Aryas of the humankind are obliged to adhere to the real values of life in order to reach the level of understanding the world changes. They will be followed by all of the rest representatives of the present civilization. Of course, many of them will go to the invisible world but might not reach the Lord’s consciousness until the end of this period.
I am very glad with the fact that I can keep in close contact with the people living on the Earth and can transfer to them my advice and recommendations. I feel you well enough, My bahktas. I feel the tuning of your mind and I perceive your various thoughts. Of course, I’ll be glad if you feel your guru’s thoughts and put yourself on the right mood.
 All the representatives of the new mankind can contact Me through the invisible spiritual channel and to receive different recommendations and directions. The brightness of the mind allows such a devotee to listen to the one who turns out to be beyond any world limitations.
The two international movements
Society Krishna consciousness and Shri Chaitanya Sarasvat Math are based on sound theoretical and philosophical principles. Now, they reflect on the concept of the Sublime personality’ s call to revive the conscious of the humankind in the Kali Yuga era and to contribute to its ethics and cultural development. It is clear, My bhactas that the activities of these two movements is going to have great progress in this transitional era and will contribute to the spiritual rebirth of thousands and thousands people.
But what Krishna sets as a new task now is the establishment of new centers of love and unity despite individual preferences. The time of the Great Judgment is crucial for mankind. If we use the expression of the Bible this time  is when “the grain and the weed will be separated”. Some jiva-grains will be rewarded, other jiva-weeds will be punished.
Dear devotees, what do the words “awarded” and “punished” mean? They both refer to spiritual possessions.
These jivas ( souls)  radiating love and light acquire the right to receive shelter in the lotus Krishna’s feet and the others who have uncleanliness and insidious habits are deprived of this righteous mercy. Every bhakta knows how horrible is the situation of the last ones. Yes, it is disastrous to be deprived by the Supreme Lord’s protection and love, to be left alone without your Supreme Father and to lose yourself in the boundless cosmic space.
My disciples! My bhaktas! The time of God’s Judgment is advancing. In the Bible we read Jesus Christ’s words about the way   of true life. In the Bhagavad Gita Lord Krishna’ s philosophy is revealed most completely. I have said it earlier that Son’s philosophy and Father’s philosophy are one and the same is with any yoga teaching. And this yoga refers to the type of bhakti. Bhakti yoga is the Supreme yoga and it means connection with the Supreme Lord while you have devoted your life to Him.
Under the supervision of the Krishna’s spiritual energy Vishnu-shakti every part of Godhead vibrates. When Vishnu-shakti penetrates everyone’s cells and particle he acquires metaphysical strength and knowledge.
The mankind has to become aware of the whole influence and power of the Supreme Personality. Supreme Personality is Sublime Tattva, The Absolute God Himself. Spreading His energy Vishnu Shakti, the Supreme Lord penetrates with His divine Nectar Light the material world and incarnated jivas are rewarded with a lot of gifts.

The highest example of worshipping The Absolute Personality of Godhead is to spread the consiousness of His personality all over the world. In the material world revelations are given about knowledge of the transitional time. That’s why the pictures of Krishna and Radha should be placed on the altar representing the United Supreme Lord and under them is the image of Shri Cheitanya Mahaprabu. Under them you can place the images of renowned acharyas – founders of the world doctrines like Buddha, Christ, Mohamed and Rosul Morya etc. In the last row are the pictures of the teachers who have directly worked with the modern people – Shrila Prabhupad, Elena Rjorich, Beinsa Duno, Porfiri Ivanov. They directly guidepush people’s minds and transformations, elevating humankind up to the new stage of the 6th race. You can also put the pictures of your own spiritual masters guiding you to a higher realization and common goal.
It is your duty to develop love and respect to others from the community.
Messages

Shrila Prabhupad’s address from 20.02.12 / 9 o’clock
My bhkaktas!
Hare Krishna!
Accept my blessings!
I wish to give you some directions!
My bhaktas,
Spring is coming and a new most remarkable period of service ios coming with it!
The Acharyas from the spiritual world remind you of your main assignment given by the Supreme Godhead.
Preaching and admonishing – this is your way in Era of changes
My bhaktas!
The time to do the most serious activities, connected with the realization of enlightening programs has come.
Lord Krishna Himself has ordered you to transfer the essence of the last time with revelations to the ones, ready to follow the path of selflessness and renunciation!
With these last world I finish this serious conversation!
Yours Shrila PrabhupadaA High Blessing
A message by Beinsa Duno
3.06.1999

My dear disciples!
I bless you with the high holy accession! The signs of the Spirit are coming! Maytreya’s Brotherhood is a society of My disciples and followers. Jesus and I lead the White Cosmic Brotherhood as one of His High Leaders with the whole army of unified soldiers.
Be brave my friends! The Word of Light is waiting for your responsible actions. We assign you the building of the castle of knowledge. We give you the task to start new life!
The Sixth Race – the Race of Light bearers is manifesting its united procession on the Earth. I ask my spiritual brothers and sisters in the sacred country Russia to learn the songs, given by Me in Bulgaria. Bulgaria is a mother country not only for Bulgarians but also for Russians. Belorussians, Ukraininans, Polish, Check people – the whole Slavs nations must unite through its best representatives carrying out the mission of the Spirit. The creation of this Great glory is a high mission of the Earth. Five energies are approaching!
My glorious, My hardworking disciples! Strive for being aware of the spiritual Truth.
Remember! Walking in the mountains is the best way for spiritual purification and revealing the high knowledge. Love Light!
I thank all these disciples who follow the orders, given by the Spiritual Powers! I wish to see the complete union of the Brotherhood – The Brotherhood in Bulgaria and this one in Russia called Maytreya. I am expecting you My kind disciples in the world of Light when you finish your earthly path!
Beinsa Duno

The appeal of Beinsa Duno
( Beinsa Duno’ s call)

The cosmic clock keeps on going along its path and his arms cannot go backwards. That’s why in this cosmic hour I reckon to inform you. We have been warned of it  by prophets in different ages. I will note the fact, My dear, that being in my earthly incarnation I also predicted the advancing of the humankind and the great spiritual events of the transitional period.  I can say that 1999 and 2000 years were favorable and unfavorable for the humankind.
The time when the representatives of the World white Brotherhood were incarnated on the Earth as people of the Sixth Race has already come. They have to be affiliated with the urgent Divine’s program connected with the Transformation.
Until now it was still possible to postpone your choice and not to be in a hurry with your main decision. But today it’s urgent to take an active part in establishing the new things and give them your worldwide support.
I’ll tell you about the people of the Sixth Race. These representatives of the humankind are distinguished as peace-loving and versatile people in every aspect of human behaviour.
They are inoffensive and selfless, very good natured and outspoken, compassionate and easy going in their attitude.
The representatives of the Sixth Race are recognizable by the brightness and the pureness of their conscious. They combine in their attitude the United Teaching of Life. They respect all the Teachers of the humankind who have been incarnated on the Earth in different times and ages.
I can say that the representatives of the arising Race as real disciples of their Teachers follow the universal principles in the holy books.
Such books on the Earth are: The Bible, The Koran, The Bhavada gita, The Sacred Scriptures of Baha Ula, Agni Yoga, the books in which Porfiri Ivanov’s teaching is revealed and many others. Especially important is to pay attention to the speeches and messages of the living teachers on the Earth and discern the central vision unifying all the world.
Certainly, I ‘ll be very happy if the books with my speeches become your constant companion. You must know My dear that I work shoulder to shoulder with the other Teachers of mankind and I’ ll be glad if I know you study carefully the books of different Teachers. The representatives of the Sixth Race are bearers of the broadest synthesis. The synthetical compendious view of live universality of the cosmic consciousness mind  is a distinguished feature of the representative of the New Race.
It is important at just this time in the age of the Fire Transformations on the planet to follow the narrow door of love- the way of universal synthesis which might seem to you even a broad way and generalization. It’s not a restricted path just for some doctrines and people.
I advise you to consider carefully these directions that give you possibility to think deeply. I ask you once again to think over the name of White Brotherhood, to think over what is it – A United Teaching of Life.
The Sixth Race is coming into existence on the Earth and you can notice its first germs everywhere. But the Slavonic race has a special assignment to carry out the heartistic program of the Last days and the Transformation of the mankind in the Great Judgment.
At first the divine’ s Hierarchical order  of the Family of mankind will accomplish the Fire Baptism on the Earth by the Slavs’ representatives. The Supreme Lord Himself is the Head of the divine Hierarchy that directs the cosmic play of the resurrection and restoration. The forces of the Light Hierarchy represent all teachers, reincarnated or born as the chosen ones and baptized through the Fire of the Holy spirit. I can say that in the age of the Fire Baptizing chosen people will be gathered to fulfill the mission of unified world of true people, tribes, nations and families. The first signs of such communities are called by the famous name of Matreya. This is a sanscrit word meaning a World Teacher of Light. This also means a transformed substance. Today the World cosmic teacher represents the embodiment of all real Teachers of mankind conducting in the physical world the transmutation process at high speed.
People of the Fifth Race can carry out the transition to the Sixth Race only in the conditions of Fire Baptism and as a result of it the transformation process is revealed.
Without the cosmic fire this transition is impossible, because the human nature is rather conservative inclined to a standstill and deterioration.
Today I have paid attention to Bulgarian people as missionaries of the Slavonic tribes from Russia to the West. They started their mission from the European city of Russe on the Danube river and with my blessing they have spread the knowledge in different parts of Bulgaria. The common history and language can transmit a lot of light and love all over the world,  uniting Slavonic people to serve others as chosen people with high consciousness and sacrificial heart. The Army of light must manifest in the material world  in a short time and needs a quick response. The events also are related to the battle of Armagedon where the Forces of Light and Darkness have the last word. The most determined time has already come indeed! I bless you for the successful passing of the transition period.  I wish you all the best. Thank you!
Beinsa Duno , Who is the Spirit of Truth.


A Comment  on what has been done from Bulgarian side.
 Such revelations and activities pushed many seekers to establish the new spiritual organization of love and unity “Rose” including devotees from different movements. It happened 6 months before the Universal Peace Federation of the Unification movement was established  and the Bulgarian  initiative has gained popularity in the recent years.
In this way the members are obliged to grow as true friends, brothers and sisters and to show unity on all levels despite their differences in religion and faith. Based on true love and mutual understanding they have showed how is possible to work together and to show example to others so that many devotees from different groups should develop a humble heart, self-reflection and respect for others. “The sanatana dharma” is the universal way of what we should realize as God’s sons and daughters,united with our Father.
Another point to be worked out is to learn how to manage with finances in order to stop misuse of common money. That’ s why enlightened people with financial education are needed. In this way all the activities and educational and cultural projects can be sponsored properly.
In other words we seek for correction and progress in the Last days of global transformations.


The Evolution Waves of the World
Fire Center
Varna, Bulgaria
14 th October, 1999
8.55 h.

My beloved brothers and sisters! The High revelation of the Holy spirit is descending upon you to help you in this Great transformation of the cosmic evolution. Its waves raised by the cosmic Matreya has to be assimilated in the material world in the next few years. The Universal waves bearing the remarkable signs of the conclusion of the old era will affect mostly the potential representatives of the Sixth Race.
The spiritual helpers of the High spiritual Teachers, members of the World White Brotherhood conducting the evolution of mankind, have to pass the process of Revival and unite with all these High individuals whose hearts radiate Love, Wisdom, Truth. The Sixth Race is a Union of forces   and that’s why it is homogenious. According to the law of evolution representatives of different evolution stages can get into it. For every stage corresponding terms for people’s revival are determined.
The Supreme Lord, our Heavenly Father thinks it is necessary to announce the foreseen terms for descending the evolution waves.
The period from 2000 to 2002 is the time of descending the first Evolution Wave that will split up people to seeds and weeds. All who are righteous will be revived and all deluded will be let astray.
As a mighty motivating power of life it will uplift all the souls, potentially ready to ascend and to accept the testеment of the New Race. The marked period is most appropriate to prepare people for the forthcoming events. Everyone overwhelmed with Love, Wisdom and Truth will be divinely rewarded.
The Second evolution Wave of human revival will stir the mankind up and it will be very active. It will stimulate anyone ready to march along to the sanctuary of Light. But this wave will be a little gentler than the previous one.
The Supreme Lord will give His sign again to assume the appraisal of a new cosmic army, leading mankind to the Source of Life.
This Light Power Army will be inextricably bound to the World White Brotherhood.
Under the influence of the omnipotent power of the Holy spirit wave the signs of the Sixth race will be revealed. The determined time is from 2010 to 2012.
Everyone who has stood the test of the period will take place in God’s heavenly kingdom.
The survivors will continue to live on the Earth waiting for new signs from Heaven to finish the resurrection of their spirits. That’s why there are so many catastrophes and natural disastrous events. A lot of illnesses of fiery origin will fall down on the Earth as the Great Judgment upon the human fallen race.
The latest representatives of the coming race will gather in separate places to support each other and honored with Heaven’s blessings!
Rays of salvation will descend upon them uplifting them into the World of Light.  The souls left behind will suffer in this period because of their trials in their life. We call that time also the end of the world. That period is connected with the bright presence of Powerful Light testifying about the end of the worldly civilization.
My brothers and sisters, the mankind will go through severe trial in the period between 2015 and 2030.  It has been written: The alive will envy the dead!
The force of the cosmic anger and purification will set into action beyond any description. The High spiritual world will do everything to save the lives of all the representative of the New Race and to transform their bodies and life.
Despite its cruelty the Last Judgment is truthful . The cosmic calculations indicate on Universal Scales the time of the Great Judgment with fire.
Be aware, brothers and sisters of what is ahead of you and prepare for the end of the old ages relying on the support of the Divine Creator and Parent. Trust your Spiritual Father, the Highest Patron. It’s high time to get awakened, dear brothers and sister!The Highest Announcement,
connected with „tithing” and donations
 by Beinsa Duno
Sanct-Peterburg Russia
18. September, 1999

My kind disciples,
The law is sacred. Its fulfillment is indisputable! Everyone who has entered the White Brotherhood must follow this law. Maytreya’s community exists only on personal contributions and donations.
I beg you to do your payment for the great work with joy. Your contribution will be rewarded. The Brotherhood of Mayterya is a gathering of close souls who work together tirelessly and create new things. The first payment is 10- 20 $. You can donate at least 3-5 $ every month. In case of poverty you can give half of the amount but nobody is free of this sacred duty. If a poor person doesn t have any funds he must search ways to collect. (One way is to produce thing of art like souvenirs, pictures,books etc and to sell…)
The labourors of Light must understand the law of financial contribution. The one who is able to sacrifice for the whole can succeed in his spiritual growth. I am inspired with hopes that the Bulgarian society will keep its name with dignity. It’s important to pay the amount I have appointed.
If you decide to write down your application form put down the amount of money you can give and explain your opinion on it.
I can also give you new knowledge and guidance. I part from you, now and wish you all the best, joy and happiness!
Beinsa Duno

   
Славянските духовни учители показват, че любовта към човешкия род е най-важна в тези тежки времена.


Ето защо новите проповеднически мисии се основават от хора, които са развили не само толерантност, но и любов помежду си.Такива бакти несъмнено се явяват най-просветлените и възвишени души измежду многобройните обикновени хора в материалния свят.


Краят на планетната цивилизация е важна част от всички дейности , които сте поели и този период като особено значим е свързан с нови послания:
- Повтаряне на святите имена на Бога
- Старателно изучаване на светите писания, дадени в Божиите откровения
- Разпрастранение на знанието за Върховната Личност на Бога.
-Безкористно служене на Духовния учител
-Медитация върху двойния аспект на Божествения образ на Бога като Радха-Кришна


По време на изпълнението на Божествения ред вечните придружители на Бога като авторитетни учители и ачарии следват не само съществуващите свети писания, но и откровенията от небесния духовен свят. Тези откровения допринасят до голяма степен за изпълнението на праграмата назначена от Господа като програма на Страшния съд и Огненото кръщение.
В книгата «Нектара на Ведите» детайлно съм описал периода на всяка земна цивилизация.
Моля ви да изследвате моите послания. Обърнал съм специално внимание на качествата, които всеки преданоотдан трябва да изгради и да пази, за да може да стигне съзнанието на Върховната Личност.


Най-добрите представители на ариите на човечеството са задължават да се придържат към истинските стойности в живота, за да постигнат ниво на разбиране на промените в света.

Щастлив съм, че мога да разговарям с вас и да усетя вашите мисли. Също ще се радвам да усетите моите мисли и да се настроите на правилната вълна.

Всички представители на новото човечество могат да се свържат с мен чрез невидимия духовен канал и да получат различни препоръки и указания.Двете международни общества – Кришна съзнание и Шри Чейтаня Сарасват Мат се основават на теологични и философски принципи. Сега те мислят как да възродят съзнанието на човечествотов епохата на Кали юга и да дадат своя принос към етиката и културата.


Дейностите на тези две общества ще напреднат през този преходен период, но това, което Кришна поставя като нови задачи е установяването на нови братски и семейни общности независимо индивидуалните различия.
Това е времето, в което според Библията „зърното ще се отдели от плявата”.


Скъпи преданоотдадени, душите на светлината  ще бъдат благословени при лотосовите нозе на Кришна, а други, които не са успели да се справят с вредни навици и замърсявания скоро няма да успеят да достигнат тази милост.Мои скъпи ученици! Времето на Страшния Съд наближава! Ние четем в Библията за пътя на истинския живот.
В Бхагавад Гита филокофията на Господ Кришна е разкрита най-пълно.
 По-рано ви казах, че философията на Сина и на Бащата е една и съща според учението бхакти йога.
Това е върховната йога на връзка с Върховния Господ, докато сте си отдали живота на Него.

Под ръководството на Духовната енергия Вишну- шакти на Бог Кришна всяка частица от Бог вибрира и нахлува в клетките на всеки преданоотдаден като изисква метафизическа сила и знания.

Човечеството е осъзнало влиянието на силата на Върховната Личност, а Тя е Възвишената Татва, самият Абсолют.
Разпростирайки своята енергия Вишну-Шакти, Върховната Личност нахлува с божествения си нектар в материалния свят и превъплътените дживи са дарени с Неговите дарове.

Най-голям пример на поклонение на Абсолютната Божествена Личност е разпрастранението на Неговото съзнание по целия свят.
В материалния свят са получени откровения за прехода.(Ета защо на олтара трябва да поставени образите на Кришна и Рада, които представят Единия Върховен Бог и под тях се поставя Шри  Чейтаня Махапрабу.
Под тях можете да поставите образите на известни ачарии – основатели на световните доктрини като Буда, Мохамед, Исус, Росул Мория и др. На последния ред са снимките на учителите, които директно работят със съвремените хора – Шрила Прабхупада,  Елена Рьорих, Беинса Дуно, Порфирий Иванов.
Също можете да поставите портретите на ваши духовни учители, които ви ръководят към по-висока реализация и обща цел.
Ваша е отговорността да развиете любов и уважение към другите от обществата.


Послания
от Шрила Прабхупада
от 20.02.2012

Мои бхакти!
Харе Кришна!

Приемете моите благословии!Бих искал да ви дам някои указания!
Мои бхакти,
Идва пролетта и нов забележителен период идва с нея.
Ачариите от духовния свят ви напомнят за вашите отговорности дадени от Върховния Бог.

Време е да се извършат сериозни дейности, свързани с реализацията на програмата за просветление. Господ Кришна ви е наредил да предадете същността на новото време с тези откровения на онези, които са готови да следват пътя на безкористност и самоотречение.
С тези последни думи приключвам разговора си с вас.
Ваш Шрила Прабхупада

Висша благословия
Послание от Беинса Дуно
3.06.1999

Мои скъпи ученици!
Благославям ви със свято откровение!
Знаците на Святия Дух са вече видими!
Обществото Майтрея е общество от мои ученици и последователи. Исус и аз самият ръководим Бялото Космическо братство с цяла армия обединени войници.
Бъдете смели мои приятели! Светът на светлината ви очаква за отговорни действия! Ние ви  даваме построяването на замъка от знания.
Шестата раса – расата на носителите на светлината проявяват своето обединено шествие  на земята. Моля моите духовни братя и сестрив свещената руска страна да научат песните, които съм дал в България. България е майката земя не само за българите, но и за руснаци, беларуси, икраинци, поляци, чехи и останалите славянски нации, които трябва да се обединят и да понесят мисията на Святия Дух.
Пет енергии наближават!
Мои славни, трудолюбиви ученици!
Стремете се към осъзнаване на духовната истина.
Запомнете!
Вървейки в планината вие най-добре извършвате духовното си пречистване и разкриване на висшето знание.
Благодаря на онези последователи, които следват разпоредбите дадени от Духовните сили. Желая да видя обединението на братствата в България и това на Майтрея в Русия!


И ви очаквам в света на светлината, след като завършите вашата земна пътека!
Беинса Дуно


Зовът на Беинса Дуно

Космическият часовник продължава да върви по своя път и стрелките му не могат да се върнат назад. Ето защо в този космически час поисках да ви дам информация. Ние сме били предупреждавани за това от пророците през всички епохи.

Досега е било възможно да отложите вашия избор и да не бързате с основното решение. Но днес е спешно да вземете дейно участие в установяването на новите неща и да им дадете световна подкрепа.


Новите представители на шестата раса са миролюбиви хора с разностранна култура. Не са безкористни и не оскърбяват никого, по природа са добросърдечни и откровени, състрадателни и разбрани.
Представителите на Шестата раса се разпознават по яркостта и чистотата на своето съзнание. Те комбинират единното учение на живота. Те уважават всички учители на човечеството, които са били въплътени на Земята през различни периоди и епохи.


Мога да кажа, че представителите на въздигащата се раса са истински ученици на своите учители и следват универсалните принципи от свещените книги.
Такива книги са Библията, Корана, Бхагавад Гита, Свещените Писания на Баха Ула, Агни Йога, учението на Порфрий Иванов и много други.
Особено важно е да са обърне внимание на речите и посланията на живите учители на земята и да се различи централната визия за единния свят.

Разбира се, ще бъде много щастлив, ако книгите с моите речи ви станат постоянен приятел. Вие трябва да знаете мои скъпи, че работа рамо до рамо с другите учители на човечеството и ще се радвам да узная, че внимателно изучавате книгите на другите учители. Представителите на шестата раса са носители на най-широк синтез. Синтетичния подход за живота и универсалността на космическото съзнание и отличителна черта на представителите на новата раса.
Важно е точно по това време в ерата на огнената трансформация на планетата  да следвате тясната врата на любовта – пътят на универсалния синтез, който може да изглежда широк път и обобщаване. Но това не е ограничената пътека за някои доктрини и хора.
Съветвам ви да разгледате внимателно тези указания, които ви дават възмажност да мислите дълбоко.

Моля ви още веднъж да помислите върху името Бяло братство и да го разглеждате като –Обединеното учение за живота.
Идва шестата раса на Земята и вие можете да забележите нейните първи заченки навсякъде. Но славянската раса има специална задача да изпълни сърдечната програма в Последните дни и трансформацията на човечеството по време на Страшния Съд.
Най-напред божественият йерархичен ред на човешкото семейство ще извърши огненото кръщение на Земята чрез славянските представители. Върховният Бог и начело на тази йерархия, която направлява космическата игра на възкресение и възстановяване. Силите на Светлината са всички учители, които са превъплътени и родени от Огъня на Святия Дух. И в този век на Огненото кръщение избраните ще се съберат за да изпълнят мисията на обединения свят на истински хора, родове, нации и семейства. Първите знаци на такива общества са наречени Майтрея. Това означава Световният Учител на светлината. Днес Световният космически учител представлява въплъщение на всички истински учители, които ръководят трансмутационните процеси с голяма скорост.
Хората на петата раса могат да извършат прехода към шестата раса само при условията на огненото кръщение и като резултат на това се извършва и трансформацията. Без нея човешката природа е доста консервативна, потъва в застой и упадък.
Днес аз обръщам внимание на българските мисионери, които пренасят знанието от Русия на Запад. Те започнаха своята мисия в крайдунавския град Русе и разпространиха знанието из цялата страна…Общият език и история могат да обединят тези народи да се жертват като избрани, за да служат със своето високо съзнание и саможертвено сърце на останалите народи.
Армията на светлината трябва да са прояви в материалния свят  за кратко време и има нужда от бърз ответ.
Събитията са свързани с битката при Арамегедон, където Силите на светлината и тъмнината имат своята последна дума. Най решителното време вече е дошло. Благославям ви за успешното преминаване на този преходен период. Желая ви всичко най-добро! Благодаря ви!
Беинса Дуно, който е духът на истината

Кратък коментар върху онова, което е направено от българска страна:
Тези откровения и дейности тласнаха много търсачи да установят новата духовна организация на любовта и единството „Роза”, която включи последователи от различни движения.
Това се случи 6 месеца преди създаването на Универсалната федерация за мир в София и тази българска инициатива получи широка популярност през последните години. По този начин членовете са задължени да израстват като истински приятели, братя и сестри и да покажат единство на всички нива независимо своята религия или вяра в духовно учение. Основани на взаимоотношения на истинска любов и взаиморазбиране те се опитват да покажат как е възможно да се работи заедно и да покажат пример на другите, като развият смирение и уважение един към друг.
„Sanatana dharma” е онова, което трябва да се развие отвъд индивидуалните предпочитания като универсален път на реализация на Божи син или дъщеря в единство с техния Небесен Отец.
Друга точка от необходимите задължения, която трябва да се разреши и управлението на финансите, за да се спре масовата злоупотреба с обществени пари. Ето защо просветлени хора с финансово образование са необходими. По този начин всички дейности, образователни и културни проекти ще бъдат правилно спонсорирани.
С други думи ние не избягваме корекция, а искаме да подобрим бъдещите си дейности през последните дни на глобална трансформация.

Вълните на еволюцията
Огненият център
     Варна, България
14р окт. 1999, 8.55 ч.

Скъпи мои братя и сестри,
Висшето откровение на Святия Дух се спуска над вас, за да ви помогне в тази Велика трансформация на космическа еволюция. Нейните вълни са издигат от космическият Майтрея и трябва да бъдат асимилирани в матеиалния свят през следващите няколко години.
Универсалните лъчи, които носят забележителните знаци на завършващата ера ще въздейства преди всичко потенциалните представители на шестата раса. Учителите на Бялото Всемирно братство ще трябва да преминат възкресението и да  се обединят с всички онези, които излъчват Истина, Любови Мъдрост. Шестата раса е единство на силите и затова е хомогенна. Представители от различни еволюциоони стадия могат да влязат в нея. Върховният Господ, Нашият Небесен Отец счита за необходимо за обяви края на спускането на тези духовни вълни.
Периодът от 2000 до 2002 е времето на спускане на първата еволюционна вълна, която ще раздели хората на плевели и семена. Онези , които вървят в правда ще възкръснат, а останалите ще се отстранят.
Като могъша мотивираща сила тя ще издигне всички души, потенциално готови да се изкачат и да приемат свидетелството на новата раса. Отбелязаният период е най-подходящ за подготовка на хората за наближаващите събития.
Следващата духовна вълна на съживление ще разбуни човечеството, за да го активира. Тя ще стимулира всеки, който е готов да върви към светилището на светлината. Но тази вълна ще бъде малко по лека от първата.
Върховната Личност ще даде своите знаци още веднъж, за да предприеме вдигането на нова космична армия, която да води човечеството към Източника та Живота.
Тази армия на Светлината ще бъде неотменно свързана с Всемирното бяло  братство. Под влиянието на Всемогъщия Свят Дух ще бъдат разкрити знаците на шестата раса. Решаващото време е от 2010 -2012. Всеки, който е преминал изпитанията ще стане част от Небесното царство. А останалите ще довършат възкресението си след като преминат катастрофи и природни бедствия. Много болести от огнен произход ще нахлуят на Земята като Страшния Съд над падналата човешка раса.
Последните представители на новото човечество ще се събират на отделни места, за да се подкрепят и да получат божията благословия.
Лъчите на спасението ще се спуснат отгоре им в света на светлината. Душите, които останат ще страдат поради изпитанията в живота им. Наричаме това време и краят на света. Този период е свързан с яркото присъствие  на Мощната светлина, която свидетелства за края на старата цивилизация.
Мои братя и сестри, човечеството ще премине през жестоки изпитания през периода между 2015- 2030. Написано е: „Живите ще завиждат на мъртвите!”
Силите на космическият гняв и пречистване ще бъдат в сила отвъд всякакви  описания. Висшият духовен свят ще направи всичко, за да спаси живота на всички представители на новата раса и да трансформира техните тела и живот.
Въпреки своята жестокост Страшният съд е истинен. Космическите изчисления показват на Универсалните везни времето на Великия Съд с огън.
Осъзнайте, братя и сестри какво ви предстои и се пригответе за края на старото време, като се осланяте на Божественият Създател и Родител. Доверете се на Духовния си Баща, най-висшия ви Покровител. Време е да се събудите, скъпи братя и сестри!

Най-висшето съобщение, свързано с „десятък” и дарения
Санкт Петербург, 18.09.1999
Мои любезни ученици,
Законът е свещен.Тази задача е неоспорима. Всеки, който е влязъл в общината на Бялото Братство трябва да следва този закон. Общината Майтрея същестува благодарение на лични вноски и приноси. Умолявам ви да извършвате вложения за огромната ни работа с радост. Вашите вложения ще бъдат възнагарадени. Братството Майтрея е събиране на близки по дух души, които работят заедно неуморно и създават нови неща. Първото плащане е 10-20$. Може да дарите поне 3-5 всеки месец. В случай, че сте много бедни може да дадете половина, но никой не е освободен от това свещено задължение.
Ако нямате финанси е добре да намерите начин да съберете. (Един от начините е да произведете произведения на изкуството като сувенири, картини, книги и др. и да ги продавате…)
Работниците на светлината трябва да разберат закона на финансовия принос. Онзи, който може да жертва за цялото успява в духовното си развитие. Вдъхновен съм и пълен с надежда, че българското общество ще пази своето име с достойнство. Важно е да плащаме сумата, която ви казах. Ако решите да напишете вашата форма за членство, посочете и количеството пари, които можете да дадете и обяснете защо сте решили така.
Мога също да ви дам ново знание и ръководство. Разделям се с вас и ви желая всичко най-добро, радост и щастие!
Беинса Дуно

Няма коментари: