петък, 31 август 2012 г.

“Renunciation through wisdom” „Самоотречение чрез мъдрост” Devotion resides in perfect knowledge of the Supreme. Отдадеността (Предаността) почива на перфектното знание за Бога. Give up all kinds of religion and surrender into Me. Изостави всички видове религии и Ми се отдай. Extinguishing the flames of material existence. Загасяне на пламъците на материалното съществуване. If you study these materials and follow their instructions, the brilliant sunshine of transcendental knowledge will soon dispel the darkness of ignorance and then Love of God – the goal of all spiritual knowledge and practice – will dawn in our hearts. ... ще разпръсне тъмнината на невежеството ... ... ще изгрее в нашите сърца. The whole Vaishnava Sampradaya will be honored. Цялата Вайшнава Сампрадая ще бъде почитана. People worship Lord Vishnu and offer everything to his lotus feet, because he is the Supreme Personality of God head. Хората обожават Вишну и предлагат всичко в лотосовите му нозе, защото той е Върховната Божествена Личност. The Sh-Bhagavatam confirms the truth by proclaiming that of all kinds of worship (worship of Lord Vishnu or Krishna is the most elevated). Because he is the Supreme Personality of God head. ... (обожаването на Господ Вишну или Кришна е най-издигнато). Lord Vishnu is a partial expansion of Lord Krishna, who is the Ultimate cause of all causes and the Original Supreme Lord. Бог Вишну е частична експанзия на Бог Кришна, който е първата (крайната) причина и е Истинския Абсолютен Бог. Therefore, Lord Krishna is the receiver of all oblations and is the ultimate benefactor of all worship. Следователно, Бог Кришна е получател на всички дарове, жертви, пожертвувания и отречения, и е абсолютен получател/ наслаждаващ се на обожанието. “I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize My true transcendental nature fall down.” – Bh. Gita „Аз съм единствения господар на всички жертвоприношения. Затова, този, който не разпознава Моята трансцедентна природа отпада.” Condemn demigod worship. Порицавам (осъждам) обожаването на полубогове. They don’t understand that Krishna is the ultimate source of energies. The demigods are manifestation of Lord’s energies. Те не разбират, че Кришна е първоначалния източник на енергиите. Полубоговете са манифестация (изява) на енергиите на Бога. They are subordinate to the Supreme Lord, Krishna. Те са подчинени на Абсолютния Бог, Кришна. Those, who persist in this misunderstanding, will never attain the Absolute Truth. Тези, които се придържат към това неразбиране никога няма да придобият (разберат) Абсолютната Истина. Scriptural injunctions – they take shelter of Lord Krishna’s lotus feet. Писанията – те приемат убежище в лотосовите нозе на Кришна. The mind is purified of its attachment to matter. Съзнанието се изчиства от привързаността си към материята. Constitutionally, the Jiva is an Eternal Servant of Krishna. Изначално, дживата е вечен слуга на Кришна. The means of Liberation Начини за освобождение The deluded thinkers Заблудените мислители The fundamental question evades the Erudite Scholar. Фундаменталния въпрос убягва на ерудиралия учен. Transcendental devotional service reveals the real form of the Lord. Трансцедентното любовно служене показва истинската същност на Бога. Lord Krishna is the Supreme Controller God head. Бог Кришна е Върховният Контрольор. Lord Krishna is the Supreme Personality of God head. Бог Кришна е Върховната Божествена Личност. Captivated by Maya the jiva has forgotten the Lord Krishna. Хваната в мая, дживата е забравила Бог Кришна. The living entities, real identity Живите същества, истинската им същност Lord Krishna alone is the Supreme God head. Everyone else is his servant. Бог Кришна е самата Върховна Божествена Личност. Всеки друг е негов слуга. Following in the footsteps of self-realized saints. Следвайте по стъпките себе реализиралите се духове. The Supreme Lord: Lover of his devotees. Върховният Бог – обичащ поклонниците си. Every country has four classes of men, determined according to merit. Всяка страна има 4 класи от хора, определени според техните достойнства. Even those, who are less than shudras – the candalas or dog-eaters – are eligible to perform devotional service. Дори тези, които са по-низши от шудра – кандалите или кучеядите – са подходящи (могат) да правят предано служене. If candala becomes an elevated devotee of the Lord, then on the basis of his merit he should be respected by all other classes. Ако кандала се издигне до преданоотдаден на Бог, на базата на своите достойнства той трябва да бъде уважаван от другите класи. There is much spiritual evidence in this regard: Има много духовни доказателства по този въпрос: The Hari-Bhakti-Vilasa (10.91) states “A devotee candalas achieves the same spiritual success as the devotee brahmana.” Хари-Бхакти-Виласа (10.91) казва: „Преданоотдаден кандала постига същия духовен успех както преданоотдаден брахмана.” And in the Bhagavatam (7.9.10) Prahlada Maharaja says: “A devotee candala is many times more elevated than an ordinary ritualistic brahmana.” И в Бхагаватам (7.9.10) Прахлада Махарадж казва: „Един преданоотдаден кандала е много пъти по-издигнат от обикновения следващ само ритуалите брахман.” “Indeed, such a devotee candala can be the guru of the brahmanas.” „Наистина, такъв преданоотдаден може да бъде гуру на брахмани.” “This has been shown throughout history by many spiritual preceptors who were born in a low caste, but who initiated people of higher castes.” „Това е показано в историята на много духовни наставници, които са родени в ниска каста, но инициират хора от по-висока каста.” “So, the castes are classified to merit and activity, but a pure devotee of the Lord is beyond all these classifications. He is transcendental to everything material.” Така че класите се определят по достойнствата и дейността, но чистия преданоотдаден на Бог е над всяка класификация. Той е трансцедентален към всичко материално. “How can a person who is elevated beyond all castes, a saint, be adequately worshiped, if he is worshiped only as a brahmana?” „Как може човек, който се е издигнал над всички касти, светец, да бъде правилно обожаван, ако е обожаван само като брахмана?” “Therefore, one who has taken shelter of the Supreme Personality of God head is the recipient of all good fortune in all countries and at all times.” „Следователно, този който е приел убежище при Върховната Божествена Личност, получава най-добра съдба във всички страни и времена.” “Whatever part of the world a person belongs to, if he follows the instructions of the Supreme Lord in the Bhagavad-Gita, then he attains the transcendental platform and can become even more elevated then brahmana, as Lord Krishna says in Bh.G. (4.24)” „Към която и част от света да принадлежи човек, ако той следва инструкциите на Върховния Бог в Бхагавад-Гита, той ще достигне трансцеденталната платформа и ще стане дори по-издигнат от брахмана, както Бог Кришна казва в Бхагавад-Гита (4.24)” “A person, who is fully absorbed in Krishna consciousness, is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature.” „Човек, който е напълно погълнат от Кришна съзнание със сигурност ще достигне духовното царство поради неговата пълна пожертвователност в духовни дейности, в които съвършенството (осъществяването) е абсолютно и за което той получава същата духовна природа (като Кришна).” * * * But God is everywhere. He (Krishna) and She (Radha) are in everything. They created everything in the world and sacrificed to keep the universe, all the universes, in balance (harmony). Но Бог е навсякъде. Той (Кришна) и Тя (Радха) са във всичко. Те създадоха всичко в света и се пожертваха да поддържат вселената, всички вселени, в баланс (хармония). God is transcendental to every creature in the world, but his inner energy (Maya) is in every creature and rules (controls) us. Бог е трансцедентен спрямо всяко създание в света, но неговата вътрешна енергия (Мая) е във всяко създание и ни контролира. His divine soul paramatma is not a single bird in our heart. There are two singing birds in our hearts – the paramatma and our individual soul atma. Неговата Божествена душа параматма не е единствена птичка в нашето сърце. Има две пеещи птички в нашите сърца – параматмата и нашата индивидуална душа атма. If the atma listens to the paramatma, they sing the same song. But what is paramatma singing? She’s singing for the new epoch (period), for the new people, for the new conscious. Ако атмата слуша параматмата, то те ще пеят една и съща песен. Но какво пее параматмата? Тя пее за новата епоха, за новите хора, за новото съзнание. Do you think that Krishna changes all the circumstances around us, but he is silent and nonchalant now? Do you think that He doesn’t want to tell us anything new? Can you accept that these great spiritual teachers like Sr. Praphupada are silent today? Мислите ли, че Кришна променя обстоятелствата около нас, но е тих и безличен сега? Мислите ли, че Той не иска да ни каже нещо ново? Можете ли да приемете, че тези велики духовни учители като Шрила Прабхупада мълчат днес? No, they are not silent. Krishna, our Supreme Lord, is not silent and nonchalant to our development. On a contrary, He is very careful parent, very concerned. Не, те не са мълчаливи. Кришна, нашият Бог Абсолют, не е мълчалив и безразличен към нашето развитие. Напротив, той е много внимателен и грижовен родител. He is eager to see that we are not only devotees, but to be these ones leading people to the new world, to the new spirituality. He wants to see us on a new stage. Той е нетърпелив да види, че ние сме не само преданоотдадени, но сме тези, които водят хората към новия свят, към нова духовност. Той иска да ни види на нова степен. That’s why He sends to us messages with the help of people who receive them and check them in a period of six months. Ето защо той ни изпраща послания с помощта на хора, които ги получават и ги проверяват в период от 6 месеца. Yes, it’s very important to be here in the temple to sit in happiness with Krishna and chant, but outside, the world is changing constantly. Krishna changes the world even when we sit here and chant in devotion. Why? Isn’t our service enough? Да, много е важно да бъдем тук в храма, да седим в щастие с Кришна и да мантруваме, но навън светът се променя непрекъснато, дори когато седим тук и мантруваме в преданост. Защо? Не е ли нашето служене достатъчно? No. Moreover, the disasters outside get more and more fierce. Why? Where is the answer? What does Krishna want? Our service isn’t please him? Не. Дори повече, бедствията навън стават по-жестоки. Защо? Къде е отговорът? Какво иска Кришна? Нашето служене не може ли да го удовлетвори? The answer is: “We are very near the right way, but not in the right way. And we can decline (go astral) from now on.” Отговорът е: „Ние сме много близо до правилния път, но не сме на него. И можем да се отклоним от сега нататък.” As a person who has a trunk full of gold coins (Vedic knowledge). But he must cross the ocean with the trunk. On the port a captain of a ship offers him: “Get on our ship. It is perfect and everyone is rich on it. Nobody will touch your treasure.” Като човек, който има сандък, пълен със златни монети (Ведическото знание). Но той трябва да прекоси океана с него. На пристанището капитана един кораб му предлага: „Качи се на нашия кораб. Той е перфектен и на него всеки е богат. Никой няма да докосне твоето съкровище.” But the stubborn devotee (man) says: ”No, no, go on. I’ll swim across the ocean over my trunk.” The result is easy to guess. Но упорития преданоотдаден (човек) казва: „О, не. Вървете. Аз ще плувам през океана върху моя сандък.” Лесно е да се досетим за резултата. Now we are living in a transition period. The Earth is also a living creature. And She is going to jump on a new spiritual level (stage). People on Her have to move on a higher spiritual level too, so, they are called upon to get higher spirituality. Сега ние живеем в преходен период. Земята също е живо същество. И Тя ще прескочи на ново духовно ниво. Хората на нея също трябва да минат на по-високо ниво, тоест те са призвани да достигнат по-висока духовност. In the transition period, Pisces epoch is passing and Aquarius is coming. We entered the third millennium, passing from 20th to the 21st century. We are called upon to jump from Kali to Satya yuga, when and if we develop our conscious, and to transform ourselves from people of the fifth into people of the sixth race. В преходния период епохата на рибите отминава и идва водолея. Ние влязохме в 3то хилядолетие преминавайки от 20 в 21 век. Призвани сме да прескочим от Кали в Сатия юга, когато и ако развием нашето съзнание и се трансформираме от хора на 5та раса в хора на 6та раса. Now, Kali and Satya yugas are like two ropes, which (touching each other) are entangled for a short period of time. There’s an opportunity for souls to jump from Kali to Satya, but only if they accept Krishna as the Supreme Personality of God head and the hierarchy of spiritual masters, who follow His directions and instructions, and are absolutely submitted to his will and orders. Сега, Кали и Сатя юга са като две въжета, оплетени за кратък период от време. Има възможност за душите да прескочат от Кали в Сатия юга, но само като приемат Кришна като Върховна Божествена Личност и йерархията от духовни учители, които следват неговите заповеди и инструкции, и абсолютно се подчиняват на неговата воля и наставления.

Няма коментари: