понеделник, 1 юни 2009 г.

За нашето добро здраве

Да живеем с Бог

Когато Бог дойде в душата ви, тя
ще разбере. Когато това се случи, ще
можете да виждате през стени и без да
ставате от мястото си, ще можете да
викате светии, умрели преди хиляди
години! Ако вечният Бог проникне
в душата ви, вие ще придобиете таки-
ва способности. Вечността не може
да бъде осъзната, ако се базираме на
разбирането си за времето; но време-
то съществува и във вечността. И та-
ка, макар Бог да е невидим, душата
знае за Него. (41‑285, 1971.2.17)

Трябва да сте способни да въз-
кликнете: „Отче!” в момента, в който
се събудите или когато няма никой
около вас! Ако вътрешната страна на
живота ви е изпълнена с такава тъга
по Небесния Баща, че дори забравя-
те за храната и съня, тогава щом
възкликнете: „Отче!”, веднага ще почув-
ствате, че Го държите за ръката! С вас
ще се случват неща, приличащи на сън.
Възкликвайки: „Отче!”, на момента ще
се окажете в обятията Му! Как да при-
добиете такива ярки преживявания?
Знайте – те са най-ценното нещо в на-
шия живот на вяра. Степента на вяра
на даден човек може да се определи по
възприемчивостта му към такива пре-
живявания, по нивото му на чувстви-
телност и по броя на тези преживя-
вания. Ако сърцето ви е изпълнено
с такава любов и отивате някъде, раз-
мишлявайки какво трябва да напра-
вите, Бог ще се появи край вас преди
да сте Го помолили за това! След като
имате такова преживяване, естестве-
но ще Му благодарите. (58‑297, 1972.6.25

Муун,Сан.М, "Небесна Библия"

Няма коментари: