четвъртък, 3 април 2008 г.

Обединителна мисъл..

Обединителна мисъл – универсална философска основа заидеалogгията на истинската любов ( опит за духовно-научен синтез Изток- Запад)Д-р Санг Хон Ли изтъква две причини за необходимостта да се създаде и развие Обединителна мисъл. Първата от тях е ,че сега човечеството е изправено пред многобройни глобални проблеми , които изискват обединението на света чрез обединение на световните културно-исторически традиции. Съдържанието на Обединителна мисъл ни показва тенденцията за обединение на източните и западните , северните и южните културно-исторически традиции за да се създаде нова систематизация на историко-философската традиция, да се търсят различните варианти като основа за обединение на философските и религиозните виждания.Втората задача, фромулирана от Д-р Ли за Обединителна мисъл е тясно свързана с идеята за създаване на философия, която не трябва само да остане на нивото на мисловните спекулации, но също трябва да открие практически възможности. Също така,чрез нея да се положи основата за промяна в реалния живот (социалне политически и морален). Тази основа философски трябва да води културата към формиране на нова цивилизация и да спомогне за пресътворяването на нашия свят в един по-добър свят чрез внедряване философията на любовта. Веднага трябва да поясним,че нямаме предвид еклектично, непринципно обединение от всякакъв вид философски течения. Обединителна мисъл е класифицирана от д-р Ли и доразвита от редица уважавани институции в Токио, Ню Йорк, Сеул. Ломдон, Франкфурт и други световни центрове от идеалистични и теистични виждания , към такива, които възприемат високите ценности на Истинската любов.Както самият д-р Ли подчертава, Обединителна мисъл е развита система от виждания, която се базира на “Божествения Принцип”. Обединителна мисъл представя цялата философска система обхващаща концепции от всички основни аспекти ( Онтология, Епистемология, Аксеология и Праксология) на философското познание и методология. Очевидно сме изправени пред една много оргинална сиситема. Първите три части съдържат Онтология в най-общ вид : характериситиките и природата на Първопричината, Онтология на създадените творения и първоначалната природа на човека. След това е Аксиологията , тъй като е свързана с целта на творението. На основата на Аксиологията идва Теория на възпитанието , Теория на изкуството и Теория на историята, която силно набляга на личната отговорност. Етиката е основата на стандарта за абсолютните морални ценности. Епистемологията, Логиката и Методологията са в хармония с онтологичните постулати и по-точно с принципите на даване и получаване. Всичко това е илюстрирано с диаграми , повечето от които представят четирипозиционата основа – цел, субект , обект и резултат.Д-р Ли е завършил висше медицинско образование, логиката на която по-късно пренася в класифицирането на философските проблеми. Първо трябва да познаваме здравия организъм, за да започнем да лекуваме болния. С други думи, първо трябва да знаем каква е била първоначалната идея за човешката природа и каква е целта на творението, за да разберем истинската му стойнсот и да започнем решаването на практически важните проблеми.Също така необходимо е да споменем,че първоначално д-р Ли е бил поддържник на марксизма и е положил усилия да изучи марксистката идеология. По-късно той формира алтернативи на всички марксистки постулати. Трябва да подчертаем,че съществуват различни културно-исторически и историческо- философски традиции и тенденции, обединени в Обединителна мисъл. Това е една методологична система със своя собствена унаследена вътрешна логика.Творецът, творението и човекът съществуват в абсолютна взаимовръзка в Онтологията на Обединителна мисъл. Хармонията и редът правят Човека и човечеството да са микрокосмос на Вселената. Затова космическият закон за даване и получване намира своя пълен израз в човека и обществото. Тази гледна точка ще бъде подробно разгледана в Теория на етиката. На тази основа се изгражда нов възглед за ценностите, който подробно се разглежда в методологията, изградена изцяло върху действието на даване и получаване. Накратко, според Обединителна мисъл , Творецът е абсолютен център на Космоса и Неговата цел е чрез Творението да създава радост. Човекът е реалтивен център на Космоса и неговата цел е да получва радост и да отразява Твореца чрез Трите благословии ( добър характер, истинско семейство и владеене на творението с любов) Космосът е сътворен да бъде обект на любов и радост.В Методологията е много характерна съпоставката между Обединителната методология и диалектиката на Хегел и Маркс. В Обединителната методология става дума предимно за корелати, взаимодействие и взаимно допълване между субекта и обекта при постигането на общата цел- хармония в света, докато при Хегел и Маркс, акцентът е върху противоречията , конфликтите, “борбата”. Ето защо не трябва да се объркваме между диалектиката и закона за действието на даване и получаване . В Обединителна мисъл проблемът за ценностите не се разглежда на базата на субективни индивидуалистични съждения. Зад субективните, индидуални предпочитания относно ценностите, зад плурализма и непостоянството на тези индивидуални преценки се търси и посочва абсолютния стандарт на ценностите. Този стандарт се определя от истината ,красотата, доброто и любовта като непроменливи духовни ценности на цивилизацията и човечеството. Изтъкват се три фактора за техния стандарт:1. Първоначална цел;2. Първоначална хармония3. Първоначалната човешка природа.Всички те започват с абсолютната божествена цела на Творението – да се постигне радост чрез любовта. Така първоначалната цел на Творението е абсолютната отправна точка . Тя е абсолютен стандарт за измерване стойсността на обекта. Например, стойността на обществото може да се определи с пъроначалната цел като стандарт – осъществяването на Божията радост.Ако във всеки обект е напълно въплътена Божията първоначална цел , то хармонията е абсолютно необходима. Тази съществена ценност би трябвало да бъде абсолютна. Например, ценността на обществото може да се определи чрез първоначалната хармония като стандарт. В обществените взаимоотношения трябва да се въплъти абсолютната хармония в изявата на Божествената цел на творението. Личност, която напълно е постигнала своята първоначална човешка природа служи за пример на човешкото съвършенство и отразява директно божието присъствие. Това означава,че живее със сърцето на Бог. Такава личност е много чувствителен обект по отношение на наличието или отсъствието на истина, красота, добро и любов. Затова ценностите в обществото се определят по отношение на човек, реализиращ първоначалната човешка природа. Ценностите на истината, красотата, доброто и любовта специфично се прилагат в действието даване и получаване между хората. Те стават като “норми” или стандарт за ръководство на хората. В онтологичните термини етичните ценности се въвеждат по отношение на човека като”свързано тяло” , т.е. във взаимодействието му в семейството , обществото , човечеството , природата и Бог. Обединителна мисъл изтъква няколко съществени елементи на единството при мултиплицирането на хармонията и красотата:1. Единство2. на творчеството и възприемането;3. Единство на съдържание и форма;4. Единство на универсалност и индивидуалност;5. Едиснтво на вечност и времеСпоред Обединителна мисъл творчеството е най-важният аспект на Божествения характер. То се осъществява чрез Логоса ( като закон и разум) и коренът му е в Сърцето. Изкуството и в по-широк смисъл – творчеството есубстанциална изява на любовта. Най-важният творчески акт в човешкия живот е себереализацията в едно семейство и един свят като обекти на Сърцето. Теорията на изкуството има значение не само за възпитанието на художници , музиканти, артисти. В широк смисъл тя води към творчеството всички хора. Най-важният творчески акт за човека е развитието на сърцето и способностите му. А това е задача на образованието.Целта на Теорията на образованието е огромна и е свързана с цела на Обединителното движение – а това е даването на нова посока на цивилизацията. “Вътрешните “ усилия на цивилизацията следва да бъдат насочени към обучаването на хора, които да обединяват сърцето, мисълта и действията на цивилизацията. Като резултат – от тях ще започне движение, което да измени курса на историята.Д-р Цветан КардашевПочетен член на руската академияПредседател на Професорска академия за световен мир - България
Автор radomila

Няма коментари: