понеделник, 14 октомври 2013 г.

Любовта в семейството7. Истинският смисъл на
пословицата „Мирът в къщи
е успех във всичко”
Сред множеството източни мъдри
 изречения има и такова: „Мирът
в къщи е успех във всичко”. Ето, това
са наистина прекрасни думи! Центърът‑
 в дома разбира се, се явяват хората
 В къщи има дядо, баба, родители,
деца, но това все още не е всичко.
Домът е цялото творение в умален
вид. В него е събрано всичко.
Когато човек говори „моят дом”,
той обикновено мисли за мястото,
 където живеят бащата и майка‑
та, жената и децата, но това все още
не е всичко. В дома живеят и дядото
и бабата. Около всичко това същест‑
вува и собствен дом, а също така
и двор – подходяща среда, вселена‑
та е събрана там умалена. Само там
човек чувства себе си добре. На него
не му е уютно, ако неговите баба и дядо
 живеят в неподходяща среда.
Влюбените хихикания на младите
съпрузи не могат да се сравнят със 
 смеха на дядото и бабата, които
си разменят погледи. Намръщените
 лица на дядото и бабата изглеждат
 много симпатични, когато те се
смеят: „Ха, ха, ха...” Вие не знаете
това, но когато между дядото и баба‑
та цари пълно единство и съгласие,
в отговор на техния смях навсякъде
 се установява хармония. Смехът
на дядото е много дълбок, ето такъв:
„Хо, хо, хо ...!” Всички негови жестове
ве и движения показват чувства в
 широта, височина, дълбочина
и величие.
Хармонията във всичко трябва да
настъпи, когато се съединят помежду
ду си три нива: горе, средата и долу.
Ето защо няма хармония в линията
прекарана между две точки. През тях
може да се прокара линия, но за съз‑
даване на хармонична красота, с две
точки няма да се получи. Каква е та‑
зи хармония, ако разполагаме само
с права линия? Хармонията възниква
 само там, където има издатини
и закръгляния. Ето защо, за нейното
създаване са необходими като мини‑
мум три точки. И така, ако има дядо,
трябва да има и баща, намиращ се на
средното ниво, а така също е важно
и най-долното ниво. Като цяло ние
разглеждаме семейството като съв‑
купност от четири поколения. Това
са дядото и бабата, родителите, сами‑
ят човек с неговата жена и неговите
деца. Има ли в корейския език поня‑
тие: „Да живееш заедно с родителите
и с дядото и бабата”? Колко поколе‑
ния трябва да има в семейството, за
да може да се използва за него това
изречение? Четири поколения навяр‑
но. Понякога се срещат семейства,
в които живеят заедно пет поколе‑
ния, но като правило, в семейство‑
то трябва да има четири поколения:
дядото, бащата, аз самият и моите
деца. Ето как трябва да бъде устроено
то.
И така, ако за хармоничните
семейства ние казваме, че мир в дома
 е „успех във всичко”, то защо това
е така? Ако в къщи има мир, всичко
се получава, но защо е така? Просто
защото тези думи звучат добре ли?
Или ние говорим така, за да прида‑
дем поетически вид на изложение‑
то? Изобщо не. Работата не е в това.
„Мир в къщи” означава, че четири
поколения начело с бабата и дядото
в Истинското семейство
живеят в пълно съгласие във всички
направления: север-юг, изток и за‑
пад, отпред и отзад, отдясно и от‑
ляво, горе и долу и това означава, че
в такова семейство цъфтят цветята
на смеха.

Няма коментари: