петък, 19 февруари 2010 г.

Сърцето на Върховната Божествена личност

Сърцето на Върховната Божествена Личност

Божественият вечен и непроменлив идеал и непрестанният човешки стремеж винаги са целели, сега и в историческо време, създаването на един обединен свят на мир, любов и щастие за цялото човечество. При все това, очевидно е,че реалността на този свят е абсолютно различна от тези идеали, които ние всички горещо желаем.
“ Сърцето “ е най-важното и е в основата на Божествения характер. В откроението на Бхакти Промод Пури Махарадж се казва: “ Най-чистата любов – према се излъчва от всички същества на Небето Вайкунтхи. Днес, преизпълнен с нектара на Кришна- Гауранга, вдъхновен от моите свети братя, Аз изпращам в материалния свят Своите трансцендентни благословения. Радвам се да се приобщя към строителството на земята. Въпреки, че се намирам в света Вайкунтхи, не съм Загубил връзката Си със Своите въплътени ученици. И днес съм готов да ги успокоя – за пореден път да им напомня за Себе си, като им изпратя бели цветове на жасмин и обсипя главите им с листа от баняново дърво. Щастлив съм да им изпратя ароматите на тази тренсцендентна енергия, която по най-чудесен начин е способна да разкрие у дживата влечение към уч ението на Върховния Бог!”
Прави впечатление, че всички духовни учители – пребиваващи в небесните сфери на Вайкутхи се стремят да окажат своето незабавно трансцендентно съдействие на всички представители на съвременното човечество, въплътени през епохата на
Второто Пришествие белязана с такива глобални явления като Божия съд, Арамегедона и Огненото кръщение. Спускането на Святия дух на Земята отбеляза падането на слънцето, луната и звездите символизиращи Новозаветната епоха , която се заменя с епохата на Златния век или Изпълнения Завет. Святия Дух като носител на новата истина може да се каже,че се проявява чрез трансцендентна енергия – Вишну= шакти, която започна да влага в умовете и сърцата на най-подготвените личности знанието, свързани със зараждането на новата Цивилизация на Земята. или казано с други думи, това е пришествието на безсмъртната Радхарани.

Откровение на На Шри Расикананда: “ Мои духовни братя и сестри! Не е достатъчно само да се говори за Кришна и да се признава Той за Върховен господ, необходимо е да се практикува садхана , която ще ни позволи да станем разумна, ясномислеща и просветлена личност. Садханата – това е духовна практика, която дава възможност за удостояване с милостта на Висшата Личност.... Само умиротворени и смирени ученици се удостояват с милостта да пребивават в святата Обител – пред Лотосните нозе на Нектарното божество Лакшми- Нараяна.
Най-главното е толкова да бъдете увлечени от Върховната Личност, че нищо земно да не може да ви отклони от всепоглъщащата любов към Нея. Само такава беззаветна и безкрайна любов към Висшето божество е способна да измъкне дживата от мрежите на материалното съществуване.

Няма коментари: