петък, 6 ноември 2009 г.

Свещен театър - проект на Христо Даскалов

Христо Атанасов Даскалов
Свещен театър в памет на Мирча Елиаде

Hristo Daskalov
Sacred World Theatre in Memory of Mircha Eliade


Rumyana Russeva
To the young people
The ideal world can be established only through the ideology of a higher dimension that all people can follow freely and joyfully& a new understanding as a moving force taht will establish the world of the united family of mankind. This new understanding is the ideal of true love as it is only able to destroy the barriers between men and women, different tribes and nations and to resolve the serious problems between races and cultures.
Moreoverq this ideal should give mankind great hope and confidence that a united and peaceful world would be established. It should bring a spiritual inspiration and changes in one's character and give young people a positive vision about their future life and the world.
thet's why there should be a new vision about the role of art that can give a push to new transformations changing negative energies of destruction into a constructive and positive vision. so it could create an universal system of values preventing mankind from self-destruction.
If we look back in history or read some novels where a great sacrificial love kas been shown, we can find a lot of examples guiding us to realize our"imposible dream". We are entering the new millenium that is knocking at the door to every "temple" that man has created. It is the passage to our true self-realization and happiness.

Идеалния свят може да бъде реализиран от една нова идеология с по-високо измерение, която всички хора биха следвали свободно и радостно. Това е една ново разбиране за света като единно семейство с център истинската любов, която може да разруши бариерите между мъже и жени, различните родове и нации и да разреши сериозните проблеми между раси и култури.
Още повече, този идеал ще даде на човечеството голяма надежда и увереност, че ще се установи един обединен и мирен свят. Той трябва да носи духовно вдъхновение и промени в характера на човека и да даде на младите хора позитивно виждане за техния бъдещ живот и света.
Ето защо е нужна нова визия за ролята на изкуството, която може да ни тласне към нови трансформации, променящи негативните сили на разрушението в конструктивна и положителна картина за бъдещето. Така, то може да създаде универсална система от ценности, които да спасят човека от самоунищожение.
Ако погледнем назад в историята или прочетем известни романи за безкористна и всеотдайна любов, можем да открием много примери, които да ни вдъхновят да реализираме нашата "невъзможна мечта". Навлизаме в новия милениум, който чука на врата на всеки създаден от човека "храм" - ние сме на пътя към нашата истинска реализация и щастие.
от Румяна Русева

Още за свещения театър
Христо Даскалов

В книга 1 от 2003 година на Български литературно-исторически сборник бе отпечатана моята статия " Буда, традицията и свещеният театър на следващия космически цикъл". В нея на стр.82 се казва следното: (1)ЧОт доста време насам обмислям възможността за построяването на един универсален свещен театър на Балканите, в който се играе драмата на Вселенския Дух и Неговите взаимоотношения с Историята. Проестът в неговите чисто художествени измерения ми бе подсказан от Мирча Елиаде, когото съм приел като отправна точка за всички свои писателски търсения."...
"Възнамерявам да обхвана цялата световна традиция в една тетралогия(общо 2000 страници), чийто драматургична реализация изисква цялостна реформа в модерните представи за театралност, кино и опера в посока на пълна реставрация по посока на свещената световна художествена традиция. Такава реставрация не би могла да отмине и театралната архитектура, чиято връзка със свещеното може да се осигури единствено при превръщането на театъра в храм за свещенодействие - тоест по израза на един биограф на Вагнер - моят стремеж не може да бъде друг, освен религиозен в своята най-дълбока и неприкрита същност!" (2)
Дългосрочността на такъв фундаментален проект изисква още дълго той да остане на етапа на "предварителни интуиции"(3) В гореспомената моя статия в БЛИС се опитах да насоча вниманието на интересуващите се върху Борободур и Златния Храм на стоте хиляди буди като възможна архитектурна основа на свещения театър. Изводът, който направих в статията е, че "едва ли съществува на света драматург и режисьор на свещената драма, който не би останал доволен от подобна широта и всеобхватност на разкриващите се пред него възможности за изява."(4)
Разбирас се, разработването на архитектурната част от проекта тепърва предстои. Необходимо е по-пълно запознаване както със световната храмова, респективно, респективно театрална архитектура, така и със самия Борободур.(5)

из "Български литературно-исторически алманах", бр.1, 2004 г., с 39-40

Няма коментари: