неделя, 4 октомври 2009 г.

Ролята на славянството за обединението на света

Работата на Учителя Беинса Дуно в Духовния свят

Магдалена Гецова

Бих искала да започна с двете школи :
1. Богомилското движение и школата на Изгрева.
Ние живеем в славна, прекрасна епоха. Това епоха, в която човечеството под ръководството на Космическите Учителите от Всемирното Бяло Братство осъществява своя поетапен преход от Петата, Арийската Раса към Шестата Раса – Расата на Любовта и Братството.
За коренното преобразяване на земята и хората през Новата епоха Учителят казва днес от Духовния свят:
„Великите промени приближават към всички!
Земята ще измени своя облик. И човечеството, което живее на нея, ще стане по-съвършено.
Ще се изменят растителният и животинският свят. Животните ще се одухотворят и доближат до човека, ще станат негови истински приятели.”
Освен смяна на Расите, се осъществява и смяна на Югите. Възцарява се Златният Век на Земята – Сатя Юга. Самият Преход е преминаване от една степен към друга, по–висока в еволюционната стълба и представлява велико изпитание, както за всеки отделен човек и за човечеството като цяло. Този Преход се осъществява в условията на Божия Съд и Великата Битка между Силите на Светлината и Силите на Тъмнината, наречена Армагедон. И силата, която Бог изпраща на хората от Петата Раса, за да им помогне да отхвърлят старото и да възприемат Новото, е Огънят.
„Невидимият свят сега действа с огъня. Той употребява огъня като най-мощно средство за пречистване на човека и Земята.” (2,173).
Затова се казва, че Преходът към Шестата Раса се осъществява чрез Огненото Кръщение. Тече Божият Съд и всяка душа държи своя изпит по зрялост - своята матура, по думите на Учителя.
“Стегнете се да имате една жива вяра в Бога, за да можете да издържите изпитанията, които ще дойдат. Не трябва да си правим илюзии. ..Ще бъдете изложени на изпитание. ... И всички сега ще се изпитат, и които минат в Новата култура, те са устояли в изпита. И това ще бъде семето, което ще бъде посято. Всички вие, които искате да минете от сегашната епоха в Новата, през девет сита ще минете.”
Времето е сурово. Време на изпитания и катаклизми. Душата, поставена в трудните условия на Битката, трябва да пристъпи към своя главен Избор – на чия страна да застане – на страната на Доброто, Светлото, на Божественото, или на страната на старото, ограниченото, отмиращото. Но Преходът от Раса в Раса не е случаен, хаотичени или безличностен процес, а се осъществява под планомерното Ръководство на Космическите Братя. Днес Те, трудейки се в кървата пот за благото на човечеството, изпълняват Своя свещен дълг, Своята Дхарма пред Отеца и оказват неоценима помощ на страдащото човечеството. Техните пламенни сърца горят от Бащинска любов и състрадание към човешките създания, а възвишените идеи, които изпращат към планетата, летят през пространството и докосвайки чистосърдечните пробудени хора, преобразяват всичко на Земята. Преходът в Раса е, преди всичко, разширяване на съзнанието, придобиване на космично съзнание и изграждане тялото на славата.
Учителят Беинса Дуно е Божи Пратеник, Всемиров Учител, представител на Всемирното Бяло Братство и предвестник на Космическата Пролет. Той е една Велика Душа, слязла сред българския народ през ХХ век със специална мисия - да предаде свещеното знание идването на Новата Епоха, да подготви съзнанието на Своите ученици и техните приемници за онези велики промени, които предстоят да станат на Земята според Промисъла на Всевишния и да остави важни задачи за работниците на Божията Нива – да възприемат идеите за Шестата Раса, съдържащи се в беседите Му и да се подготявт в бъдеще да станат проповедници на Новата култура.
Така, космическата мисия на последното земно въплъщение на Беинса Дуно е да бъде вестител на Новата Светла Епоха в историята на човечеството.
„Аз идвам да оповестя една Нова Епоха, която идва сега в света. И без да говоря, тази епоха пак ще дойде.”
Тази мисия Учителят подготвя още с идването Си преди 10 века като основател на Богомилското движение. Богомилските общини са били създавани по каноните на Всемирното Бяло Братство.
В беседите и в разговорите с учениците Си Учителят разкрива редица особености, свързани със задачите на Всемирното Бяло Братство като общност, която ръководи еволюцията на човечеството през всички времена, както и с методите, с които то си служи.
„Обществото на Бялото Братство е на три места: на Земята във физическия свят – Агарта, в духовния свят, в Божествения свят. Белите братя работят на три места и тия три места са във връзка помежду си.”(1, стр.284).
Строителството, разгърнато от Учителя в суровите години преди и по време на световните войни, е свидетелство за истинския героизъм на една велика личност, достигнала рекорди на Духа. Учителят, получил при посвещението Си името Беинса Дуно, успява да прояви на територията на славянството един могъщ потенциал от сътрудници на Йерархията на Светлината и да създаде мрежа от духовни групи, обединени под названието „Бяло Братство”. Космическите Учители оценяват земната дейност на този изключителен идеолог на Учението за Истината и Всеобщото Благо твърде високо.
След като изпълнява блестящо Своята земна Мисия, Учителят си заминава от физическия свят и днес, пребивавайки в Света на Виделината, продължава Своята работа за благото на съвременното човечество рамо до рамо с другите Учители на Светлината, членове на Всемирното Бяло Братство. Сам Той е казал за Себе си:
„Моето дело не е само тук. То ще продължи и горе.”
През ХХI век вече сме свидетели на усилените потоци Космически Огън, които заливат Земята. Това е Святият Дух, който се спуска от Небесните сфери, това е Огненото Кръщение. Процесите на промени и преобразуване в съзнанието и телата на човека се задълбочават и ускоряват. От надземните сфери днес Учителят изпраща наставления към Своите ученици на Земята, като стъпка по стъпка ги води нагоре по стръмния възходящ път на еволюцията. Цитатите, които съм вмъкнала в доклада си, са от послания на Учителя Беинса Дуно, поместени в книгата „Чисти зърна”, предадени от Духовния Свят преди почти 10 години, през 1999 г., така че някои от предсказаните събития и процеси вече са сбъдната реалност и това е неоспоримо доказателство за тяхната истинност.

2. Сроковете за зараждане на Шестата раса настъпиха! Обединение на славянството.
Учителят в настоящия етап насочва вниманието ни към факта, че живеем в изключително важно, съдбоносно време, изпълнено със събития, които имат космична значимост. Сроковете за зараждане на Шестата Раса вече настъпиха. В Божествения план всяко забавяне в усвояването на новите потоци от знания, може да има твърде неблагоприятни последствия. Божественият влак не чака.
„Днес дойде ред на човечеството от Петата Раса да приеме огненото кръщение. Всевишният предупреждава за идването на огъня. Приобщаването към тази космична операция е спасително за човечеството.
Към Земята от света на Виделината приближава Божествена енергия за повдигането на човешкия род. Раждането на Шестата Раса е знаменателен и вече неотложен процес.
В епохата на Преображението, която е особено кратка, човечеството от Петата (Арийската) Раса трябва да извърши своя еволюционен скок и да премине в Шестата коренна Раса, Расата на светоносците (Хората–Богове,Синовете Божии).
Скъпи Мои ученици и ученички! Уведомявам ви, че сроковете за осъществяване на Божествената програма, свързана с прехода на човечеството от Петата в Шестата Раса, вече настъпиха.
Всеки сътрудник на Божествената Йерархия трябва да направи своя избор и да се включи активно в Единната програма на Космичното Братство.
Космичният часовник следва своя път и неговите стрелки не могат да се върнат обратно. Ето защо Аз считам за необходимо в този важен космичен час да ви уведомя за настъпването на един решаващ за човечеството период, за който предупреждаваха много пророци от най-различни времена.
Ще отбележа, скъпи Мои, че намирайки се в земно въплъщение, Аз също Съм предсказал великите духовни събития, които приближават към човечеството и Съм посочил годините на границата на Хилядолетията. Мога да кажа, че 1999-та и 2000-та години са пълни както с благоприятни, така и с неблагоприятни за човечеството събития.”


За сравнение пророчество от земния живот на Учителя:
„Периодът на Кали-Юга е започнал 4481 г. Преди Христа и завършва в 1999г.”
И още :
„Учителите на човечеството предупреждават хората, и специално своите ученици, да бързат. Времето е скъпо. Денят е равен на век. Който може добре да използва времето, той ще придобие големи богатства.”
В наши дни в откровение от 16 октомври 1999г., няколко месеца след августовския събор на Рила, Учителят отново посочва знаменателната 1999г.:
На 19 август 1999 година се чества особена Нова година за всички членове на Всемирното Бяло Братство. Тази Нова година за Божиите избраници представлява сама по себе си начало на велик етап.
Самият Върховен Господар, Главата на Божествената Йерархия, ви уведомява, че часът, когато ще се реши съдбата на синовете и дъщерите, които ще образуват цвета на новото поколение на човешкия род, вече настана....
Имената им ще бъдат записани във Върховния свитък, след като те преминат през Кръщението с Огъня и със Святия Дух в предвидения срок. Върховният Господар определи за тях тези няколко земни години, които са необходими за изпълнениего на висшата задача.
Считайте, скъпи Мои братя и сестри, че от 19 август 1999 година Космичният часовник заработи с нов ритъм.
Лъчът на Преображението се спусна върху многострадалната Земя, за да може Неговата Висша Светлина да помогне на всички призвани воини, Божии избраници, да се приобщят към Святото дело – Великото Покаяние, Кръщение и Възнесение.
По такъв начин, времената, за които ви предупреждаваха възвишените същества от Божествената Йерархия, вече настъпиха!”

В днешното сурово и страшно време, когато дяволът е необичайно силен и е повел безпощадна атака срещу всяка светоносна душа, опитвайки се да я отклони от Самия Изтомник на Живота. Учителят предупреждава:
„Като един от духовните ръководители и наставници на Братството, ви предупреждавам лично за засилването на Битката Армагедон.”
Във връзка с усложняването на земните условия, в които е поставена да се развива душата в края на Века, Учителят се обръща към Бога и се моли за Своите ученици и за целия човешки род:
“Господи Боже! Помогни на Моите деца! Защити ги в опасния час!
Съхрани ги от люта смърт! Опази ги от изчадията адови!
Събери, Господи, всички деца Свои в единен Стан!
Запази ги от всякакви бедствия!
Твоят Син, Беинса Дуно, Те моли да защитиш всички човешки деца. Да им помогнеш преминат през най-тежките изпитания – Кръщението с Огъня и със Святия Дух! Дай им Своята бащинска подкрепа, Всемилостиви Господи, Отче Мой и Попечителю!”
Изпращам Моето обръщение към Господа на Своите ученици, за да възприемат Молитвата Ми и да получат Моята подкрепа в Огненото време!”
Учителят навсякъде в Своите беседи и разговори изтъква изключително важната роля, която Небето е определило на българите и на цялото славянство за изграждане формите на Новата култура – културата на Златния век, културата на Шестата Раса. И като прекара Бог славяните през огъня на страданията, те ще се смирят, ще развият милосърдието, щедростта, самопожертвованието и ще станат девствена почва за новото, което иде.
“Славянството е Олтарят на Новата Култура.”
“Славянството ще бъде ковачницата на Новата култура.”
“След обединението на славяните трябва да се обедини цялото чевечество. Бъдещата раса ще обедини всички.”
Още тогава, през време на последното Си земно въплъщение, Учителят посочва изключителната мисия на Русия като обединител на цялото славянство:
“Бъдещето е на славянството, то ще се обедини. Русия ще бъде дървото, под което ще се подслонят славянските родове, племена и народи.”
Интересно е твърдение на Учителя, че:
„България сега е в своя златен век, а Русия е в края на своя железен век. В 21 век България ще влезе в своя сребърен век, а Русия в своя златен век. „
И това твърдение, както всички други се потвърждават днес, когато вече сме в 21 век. Не случайно и едни от последните си думи преди да си замине от този свят Учителят произнася на руски език.
В брошурата „Чисти зърна” относно днешната роля на Русия в духовния обновителен процес, обхванал цялото човечеството, Учителят казва:
„Върховният Господ определи велико бъдеще на Свята Русия.
Днес в Русия израсна това ново поколение, което Сам Господ укрепява за извършването на велики дела! Свята Русия пази в сърцето си вечния завет на Господа. Святият Дух се спусна над Русия и сега Божиите избраници се въздигат за истински живот!
Под знамето на Святия Дух Русия влиза в новия век. Вечното Царство на Мира, Царството Божие се възцарява на Земята. Самият Небесен Отец води своите избраници към главната цел. Целият славянски род днес се повдига, за да се утвърди на Земята вечна Светлина!”
Ние станахме свидетели на велико събитие: Всемирното Бяло Братство, на което член е и Учителят Беинса Дуно, отвори Вратите на нова Школа, предназначена да работи на границата между Хилядолетията в условията на засиления Армагедон. Тази школа – Школата „Преображение” се създаде именно в Русия и тя следва да обедини съзнателните сътрудници на Светлата Йерархия от славянските страни. Тържественото обединяване на духовните пътища на сътрудниците на Всемирното Бяло Братство от Русия и България се състоя на 3 май 1999г. в гр.Русе, както ни съобщава Учителят Беинса Дуно:
„Отсега нататък цялото Бяло Братство на Славянската Раса ще следва Единната Божествена Програма на Преображението. Началото е поставено. Благославям ви! Моля всички да станат на крака...
...Свещеният Космичен час удари! Бялото Братство на Славянската Раса се обедини на Земята!
Висока е степента на всеки, който осъзнава този Велик Космичен момент.
Събитие с особена значимост се извърши!
Силите на Светлината се увеличиха на Земята. Да живее Всемирното Бяло Братство! Този документ е велик! Цялото Бяло Братство на Славянската Раса следва Единен Божествен път!”
Ехото на това знаменателно събитие ще отеква години и векове напред в бъдещето, защото то предопределя усилването на мощта на Армията на Светлината на Земята в навечерието на най-суровите изпитания, отредени за хората в Преходната епоха. Това събитие поставя началото на обединението на славяните, основано на единството в духовните пътища. А общото братство на сътрудниците от славянските страни поставя началото и на обединяването и побратимяването на цялото човечеството през Новата епоха. И ако българските сътрудници чрез беседите и традициите братския живот, оставено от Учителя Беинса Дуно са били подготвяни за тази минута, то руските братя и сестри са се приближавали към това побратимяване, следвайки постулатите на Учението на Живата Етика и правилата на закалката-тренировка „Детка” на Порфирий Иванов. Важно място в духовната подготовка на сътрудниците от България и Русия и от другите страни заема и делото на Михаил Иванов (Омраам Микаел Айванхов), непосредствен ученик на Петър Дънов, Който също се оказва Учител, според оценката на Космичните Братя, при това Учител с голяма буква.
Съвместните мероприятия са израз на единната братска общност, която се създава при славяните. И на тази общност, на тази Нова духовна школа, която се открива сред славяните Космичните Учители възлагат всички главни задачи, свързани с осъществяването на Прехода на човечеството към Шестата раса.
„Вече казах, че връзките между Русия, Украйна и България значително ще се засилят. Предстои провеждането на редица важни съвместни мероприятия. Разбира се, за всяко от тях ще бъде дадена програма Свише.
По такъв начин обединението на славянството в лицето на отделни негови представители ще даде най-благите плодове за осъществяването на трансмутационните задачи на Земята. Програмата за Преображението е мисия преди всичко на славяните.
Всички Мои верни ученици и последователи, а също така учениците и последователите на Омраам Микаел Айванхов, един от продължителите на Моето дело на Земята, които живеят в България, следва изцяло да се обединят. Вашата задача е да посрещнете пратениците от Русия, Украйна и Белорусия и да се отнесете с дълбоко доверие към тях и с чувство на преданост към Великото дело на Учителите от Космичното Бяло Братство.
Ние ви обединяваме днес в една велика духовна общност, за да ви възложим главната част от програмата за Всеобщото Преображение.
Скъпи Мои, за човечеството настъпват жестоки времена. Но всички души, които влязат в потока на Огнените Йерарси, държателите на Лъчите, ще имат големи възможности да осъществят своята високодуховна реализация и да окажат велика помощ на цялото човечество.
Благолавям ви трижди да изпълните Единната Космична Програма!”

В наше време Святият Дух се спуска на земята. Святият Дух – това е огънят. За него Учителят казва още когато е бил на земята:
„В света има един свещен пламък, който гори с пламъка на безсмъртието. В този свещен огън древните мъдреци и пророци са виждали върховното изявление на Бога. ...Всички велики, безсмъртни души, когато излизат от Бога, носят този свещен огън в себе си. Където и да отидат в необятната вселена, те работят с него.”(2, 171).
На славяните е отредена мисията на първопроходци в Огненото Кръщение. Те първи следва да възприемат новите идеи, които носи Святият Дух, да станат огненосители и получавайки особени пълномощия от Космическата Йерархия, да предадат на останалото човечество свещеният огън и да му помогнат да извърви пътя към новата еволюционна степен – Шестата Раса.
„Шестата Раса се заражда на Земята и навсякъде може да се видят нейните първи кълнове. Но Славянската Раса има особено предназначение – да изпълни програмата на Божия Съд и Преображението. На първо време чрез представителите на Славянската Раса Божествената Йерархия ще извърши Огненото Кръщение на Земята. Тези представители на славянството получават днес особени пълномощия и инициации. Те са ръководени ускорено от Божествената Йерархия, възглавявана от Самия Всевишен.”
3. Лъчът на Преображението.
Тази нова школа се нарича Школа за духовно-нравствено и физическо Преображение. Тя според Божия промисъл минава през различни етапи, които съответстват на различните периоди в процеса на Огненото Кръщение на човечеството. Така на всеки такъв етап Школата получава специфично име: Братство на Ивановците Стохилядници, Църква на Свети Йоан, Братство на Майтрея, Проповедническите мисии „Шри Кришна Кшетра Ятра” и „Радха Амара Татва”, „Светъл Град”, Община „Агни” и други, които ще се проявят в бъдеще до завършване епохата на Огненото Кръщение. При доброволното и съзнателно влизане на ученика в Школата ”Преображение” при него започва процес на ускорена трансмутация, тъй като той получава един специален Лъч, даден му от Учителите – това е лъчът на Преображението:,
„Влизането в Братството на Майтрея представлява приемане на висша космична инициация. Разбира се, това става само по доброволното желание на сътрудника. Влизащият в Братството се включва в Програмата за Преображението, която сега работи в активен и ускорен стадий. В момента на посвещението съзнанието на сътрудника влиза в съприкосновение с Лъча на Преображението, който ще охранява и направлява дейността му на Земята.”
Лъчът на Преображението има изключително значение:
„Без Космичния Лъч на Преображението самият акт на прехода от Петата Раса в Шестата е невъзможен.”
Учителят Беинса Дуно също е един от носителите на този Лъч заедно с останалите Велики Братя:
„Космичните Учители, Божествената Йерархия, възглавявана от Самия Всевишен, държат Лъча на Преображението.”
Лъчът на Преображението може да бъде наречен още Лъчът на Майтрея. За Учителят Майтрея четем в брошурата „Чисти зърна”:
„Майтрея е санскритска дума. Майтрея означава миров Учител на Светлината. Под Майтрея още се разбира преобразена материя. Днес Космичният Учител Майтрея, Който олицетворява всички истински Учители на човечеството, провежда във физическия свят трансмутационните процеси, които се отнасят до хората от Петата коренна Раса. Тези процеси протичат с висока скорост.”
Лъчът на Майтрея съдържа ипостасите на трима Велики Учителина човеечеството: Буда, Христос и Мория. Учителя Буда носи идеите на общинножитието като основна форма за обществен живот през Новата Епоха, Исус Христос внася елемента на прошката и ни учи на Безкористна Любов към Бога, ближния и дори към врага, а Учителят Мория ни приобщава към Огъня. Лъчът на Мория е основният и най-силният в Лъчът на Майтрея. И това е естествено, тъй като Владиката Росул Мория дава основният тон в симфонията на Новата Епоха и се произнася лично за всяка душа, когато тя успее да се изкачи на Новата еволюционна степен. Защото Вл.Мория изпълнява ролята на Ману на Шестата коренна раса.
Освен три ипостаси Лъчът на Преображението има и три съставляващи:
„За да се извърши преходът от Раса в Раса, потенциалните представители на Шестата Раса трябва да бъдат подложени на действието на особен Космичен Лъч – Лъча на Преображението. Този Лъч може да се нарече още Лъч на Покаяние, Кръщение и Възнесение.”
Може да си припомним седемте фази, през които минава душата по пътя на възлизането, дадени от Учителя Беинса Дуно: обръщане към Бога, покаяние, спасение, възраждане, новораждане, посвещение, възкресение.
И днес в концентриран израз, съответстващ на ускорените срокове на слизането на Огнените вълни, Учителят дава трите съставни лъча на Единния Лъч на Преображението:
 Лъчът на Покаянието означава да погледнеш с нова мярка не само към всяка своя постъпка, но и към всяка своя мисъл и чувство. Това е Лъчът на осъзнаването, на изчистването, когато човек взема решение да се раздели със всичко старо в своя живот. Това е изпразване от старите възгледи, за да се направи място в човешкото съзнание да възприеме Новото, което иде сега.
„Сега на представителите от Петата Раса се отчитат резултатите от всички техни животи на Земята и се пишат т.нар.отчетни или съдни писма.Тези документи са много важни за осъзнаване на приближаващите събития.
Необходимо е да се подготвите да се представите пред Самия Всевишен във всичката своя чистота и умиротвореност. За тази цел днес Самият Всевишен (чрез Своите земни представители) предлага на съответната част от човечеството определени форми на духовна работа.”
В новите послания Учителят се обръща към нас с думите:
„Мои братя и сестри! Сега на Земята се върши Божият Съд! С покаяние преминете пред лицето на Съдното Огнище! В мига на вашата свята изповед и разкаяние кристалната светлина на Истината ще влезе във вашите сърца!”

 Лъчът на Кръщението представлява усвояване на новите идеи, формиране на нов мироглед у човека, възприемане на синтетичния, обобщаващия подоход, при който противоречията се примиряват и се изгражда една цялостна картина за Битието, в която централно място заема Висшето Същество – Бога, а на човешката е определена ролята да служи на Бога предано, безкористно и всеотдайно.
 Лъчът на Възнесението носи плодовете на Духа, посяти при Кръщението. В резултат на трансмутацията човек придобива ново тяло, изградено от по-фина материя, с което той може да живее при новите условия – Новата земя. За изключителното спасително значение на възнесението четем в брошурата „Чисти зърна”:
„Устремете се да приемете предначертаното Свише, Мои възлюбени братя и сестри! Не бягайте от него. Осъзнайте: човешкият род трябва да се изкачи на гребена наВъзнесението.
Възнесението е вашето спасение. То е Ноевият ковчег, който ви е даден на Границата на хилядолетията. Този ковчег ще ви пренесе през цялото огнено торнадо на Световния Океан. С Чашата на Божествения нектар ще се удостоят онези, които докрай издържат всички предречени изпитания.”
В новите откровения Учителят Беинса Дуно отново разяснява основните моменти относно структурата на общността Всемирно Бяло Братство и нейните задачи. Всемирното Бяло Братство направлява дейността на много духовни общества на земята, чрез които води човешкия род по пътя на еволюционното възлизане. Принципите на Всемирното Бяло Братство предстои да се утвърдят още по-убедително и широко през Преходната Епоха.
„Цялата дейност на земните цивилизации се извършва под Покровителството на Йерархията на Слънчевите Същества.”
„Учителят Беинса Дуно съобщава, че представителите на Великата Общност, Която съществува в Божествения свят като Всемирно Бяло Братство, олицетворяват Сами по Себе си мощна Божествена Сила. Земните представители на Бялото Братство също така се явяват реална Светоносна Сила. Тази Сила, организирана в единна Общност, има множество отделни братства. Всички те се ръководят от едни и същи основополагащи закони и принципи.
Всяко братство, влизащо в състава на Единната Всемирна Общност, изпълнява своята част от Програмата на Преображението.”

„През огнената епоха предстои да се проявят принципните позиции и положения на високодуховната структура Всемирно Бяло Братство.
Всемирното Бяло Братство е конкретно въплъщение на Божествените Сили, както в Света на Виделината, така и на Земята.
Истинските представители на Всемирното Бяло Братство навсякъде и всякога се стремят да изпълняват програмата на Силите на Светлината. Тази програма е изложена в т. нар.Свещени писания (различните книги на Единното Учение на Живота).”
4. Новата Школа „Преображение”.
Новата школа „Преображение” предствява звено на Всемирното Бяло Братство на съвременния етап. Учителят в новата брошура „Чисти зърна” казва:
„През настъпващата епоха на територията на славянството са създадени немалко духовни общества, изучаващи програмата за Преображението. Духовната общност “Братство на Майтрея” е проявление на Всемирното Бяло Братство и тя трябва да изпълни определена задача – да осъществи програмата на Огненото Кръщение във физическия свят.”
Учителят Беинса Дуно, намирайки се в духовния свят, представлява един от Ръководителите на школата „Преображение”. Свещена е задачата на тази Школа, която е част от земната структура на Всемирното Бяло Братство, и то не главна земна структура – преден отряд.

„Мои любезни ученици и ученички! Ще говоря като един от духовните Учители на Братството на Майтрея.
Това богоугодно общество е призвано да изпълни свещена задача на Земята, свързана с преображението на хората.
Майтрея е името на Космичен Учител. Този невидим Космичен Учител ръководи процесите на очистване и възраждане на човечеството.
Земното общество на Майтрея работи под егидата на Божествения Майтрея. Братството отговаря на потребностите в епохата на великото Преображение и е призвано да изпълни свещената задача, за която вече казах.
Братството на Майтрея е една от формите на проявление на Всемирното Бяло Братство на Земята.
На границата на хилядолетието се решава духовно-нравствената съдба на човечеството и отделни негови представители по указание на Божествената Йерархия са призвани да изпълнят поръчения, свързани с духовно-нравственото възраждане на човечеството.
Братството на Майтрея обединява сътрудници на Силите на Светлината, които изповядват постулатите и каноните на Висшето Братството от света на Виделината. Те следват принципите и заповедите на истинското Братство.
Мои ученици и последователи! Настоящата програма на Майтрея се осъществя съобразно сроковете на наближаващите събития. Тези велики събития са свързани с идването на Земята на особени космични енергии, с предстоящото Огнено Кръщение, за което сме предупредени още в Библията.”

В новата Школа работи великият закон на приемствеността и традициите от школата на Изгрева се пренасят и в новата структура:
„Помнете: излетите в планината са най-доброто средство за духовно очистване и за придобиването на висши знания. Обичайте Светлината.”
„Моля духовните братя и сестри от свещената страна Русия да научат песните, които Съм дал в България. България е родина не само на българите, но и на русите, белорусите, украинците, поляците, чехите...”
„Включването към програмата на това общество съвсем не означава, че Моите български ученици трябва да оставят настрани Моето учение, съвети и наставления. В епохата на Огненото Кръщение те трябва да съединят в едно знанията, дадени от различините Учители. Както вече споменах, обобщението и синтезът на знанията открива вратата към Новия век.”
„Във всеки център на Майтрея препоръчвам да четете книгите с Моите беседи и проповеди, да играете танца Паневритмия и да пеете песните за бързо и чудесно хармонизиране на братята и сестрите в единната общност на Майтрея.”
За голямото значение на отчетността, реда, дисциплината при създаването на всяка една духовна структура и при организацията на нейната работа Учителят ни напомня днес в „Чисти зърна”:
„Братя и сестри! По време на земното Си въплъщение Аз положих много сили, за да създавам една висококултурна просветителска общност в България. В началото на ХХ-ти век основах Духовното общество “Всемирното Бяло Братство”. В него постепенно се изградиха вътрешни структури и на първо място – управителен съвет на Братството, който отговаря за провеждането на общите събрания и другите мероприятия.
Протичането на събранията се отбелязваше в специални протоколи. Имаше и други документи, в които се записваха имената на участниците, работните планове, решенията по обсъжданите проблеми.”
Учителят споменава и за начина, по който финансово се издържа една духовна общност – това е законът на жертвата, която съзнателния ученик принася пред олтара на Всевишния – жертва във всичко, в това число и под формата на доброволни безвъзмездни дарения, които се правят името на разгръщането на Божествената деятелност на земята:
„Един от принципите, които следваха членовете на Духовната общност “Всемирно Бяло Братство”, беше беше принципът на доброволните пожертвования, който Аз въведох още при създаването на общността. Този принцип даваше възможност да се осигурят средства за пътувания и дейности на Братството.”
Днес Учителят Беинса Дуно работи в духовния свят заедно със Своите ученици, с които е организирал школата на Изгрева. Учителят Беинса Дуно заедно с останалите Космични Учители, направляващи процесите на Огненото Кръщение, отправя Своя свещен зов към всички Свои ученици, въплътени на земята да проявят абсолютна преданост към Божествената работа и приемат живот в самотречение.
„Скъпи Мои ученици! Чуйте Моята вест! Бъдете готови да приемете огненото бреме. Това бреме е неизбежно.”
Влизането в тази духовна общност представлява Огнен Щит в това сложно и опасно време:
„Днес Аз ви съветвам да приемете закрилата на обществото на Майтрея, което има статус на Братство и се явява преден отряд на Всемирното Бяло Братство. В него вече влязоха отделни представители на различни духовни общества. Те бяха Мои ученици през много свои земни животи и сега са въплътени в Русия, Украйна, Белорусия... Това Братство е създадено на територията на славянството и то трябва да обедини, преди всичко, синовете и дъщерите на Славянската Раса, които са призовани да изпълнят важна задача на Земята: да помогнат на човечеството да премине през огнените изпитания. В това Братство могат да влязат също така и представители на други страни и народи.
Приемете Моята учителска помощ и подкрепата на Моите ученици, които вече преминаха в света на Виделината и оттам направляват работата в Братството на Майтрея. Тези Мои ученици бяха въплътени заедно с Мене и Ми помагаха да организирам Школата на Всемирното Бяло Братство в България. Днес те пребивават в сферите на Лъчезарната Виделина и желаят на всички свои земни сътрудници истински духовни успехи.”
Учителят неведнъж, пребивавайки в земно въплъщение, и изтъквал ръководната роля на Христос в изпълнението на Своята духовна мисия. И понастоящем Учителят, който вече е в духовния свят, продължава да работи под Христовото начало. И това свидетелства за изпълнявавания от Него принцип на единство и спазване закона на Йерархията, който действа в цялото Бяло Братство :
„Братството на Майтрея, както вече споменах, е една от духовните общности, които провеждат програмата на огненото кръщение във физическия свят. Моля Моите възлюбени ученици и последователи, които живеят в България, да откликнат на зова на Своя Учител и да се приобщят към тази свята програма.
Настъпи часът, в който Моите ученици трябва да приемат предначертаното. Техният Учител, Който е Венис, Духът на Истината и Самият Христос, Който Ме води като Мой Отец, Сме им приготвили венци.
Ние, Двамата, молим Нашите възлюбени синове и дъщери да се включат всецяло в Божествения План.”
За йерархически високото място, което заема школата „Преображение” в структурата на Белото Братство поради факта, че изпълява свещени, стратегически важни задачи в периода, когато човечеството осъществява своя знаменателен преход към Шестата раса, Учителят казва:
Скъпи Мои ученици и ученички, свързани с Мене чрез нишките на близко родство от предишни земни инкарнации! Приближавам ви към осъществяването на висшите програми на Всемирното Бяло Братство.”
Като продължител на братските традиции на школата от Изгрева, при която са се провеждали събори на Рила и на други места, школата „Преображение” също има общи мероприятия – събрания. За едно такова събрание, което е планирано от Духовния свят, говори Учителят в посланието „За предстоящата работа на Рила” , включено в книгата „Чисти зърна”:
„Мои възлюбени ученици и ученички! Беинса Дуно отново ви приветства! Уведомявам ви, че през август 2000 година Великите Космични Учители (в това число и Аз) ще проведат особена по своята значимост духовна работа!...
Всички потенциални представители на Шестата Раса трябва да знаят, че такива мероприятия ги касаят пряко, тъй като участвайки в тях, те ще получат особено ценни сведения относно най-важните аспекти от програмата за Преображението...
Участниците в Събранието ще бъдат обединени от работа по темата: “Преображение и преход от Петата Раса в Шестата Раса”. Организатори на това мероприятие ще са членовете на Братството на Майтрея...
... членовете на Братството безусловно се явяват представители на зараждащата се Раса. Заедно с това те трябва да преминат своята дореализация, за да станат пълноправни представители на Новото човечество..”
5. Мистериите.
Както във всяка духовна школа, така и в Школа „Преображение” вътрешният живот на учениците минава през редица мистерии и свещенодействия. Те свидетелстват за истинността на връзката между земната дейност на тази структура и Духовния свят и за неразривното единство в битието на земните и Небесните сътрудници на Светлите Сили. Още самото влизане в школата „Преображение” представлява едно тайнство:
„Вашето приобщаване към висшата програма ще бъде първа Божествена Инициация, едно посвещението, след което фактически започва асимилирането на Лъча на Преображението (Лъча на Покаянието, Кръщението и Възнесението).”
Учителят е говорил още докато е бил във физическия свят за големият празник на човешката душа:
„Разцъфтяването или пробуждането на човешката душа е велико явление на битието. Както раждането на детето е велико събитие в дома, така и пробуждането на човешката душа е велико събитие в Божествения свят. Всички ангели, всички Възвишени, Разумни Същества се радват на това събитие....Вие сте души и сега ви се дава възможност да цъфнете, да принесете плод и плодът да бъде благоприятен пред лицето на Бога.”
За великата мистерия, която възвестява прехода в Новата раса съобщава Учителят в Своето послание от октомври 1999г.:
„2002-та година е особено знаменателна. През тази година ще се осъществи свещенодействие, което ще възвести за раждането на Новата Раса.”
„Ще настъпи денят, когато потенциалните представители на Шестата раса, най-накрая ще могат да получат своите реални еволюционни пълномощия. Това събитие ще бъде истинско тържество на духа и ще приеме формата на празник – фестивал. По всички признаци духовното тържество ще се състои в много скоро след като премине Границата между хилядолетията.
Както виждате, скъпи Мои, днес Аз ви уведомявам за най-главното: предстоящата човешка инициация, която ви очаква в самия момент на Прехода.
Всеки потенциален представител на Новата Раса ще премине през това духовно тайнство, което се осъществява само чрез Космичния Лъч. Без Космичния Лъч на Преображението самият акт на прехода от Петата Раса в Шестата е невъзможен.”
Божият Съд представлява равносметка на всички духовни постижения на душата, завоювани за периода на нейните въплъщения в Петата Раса. Важно е мястото на покаянието тук като метод за опрощаване, т.е елиминиране на допуснатите отклонения и увеличаване на натрупаните от душата богатства. По резултатите от Божия Съд се дават и съответни посвещения на сътрудниците в Школата „Преображение”:
„...Господ дава на Земята също и посвещенията: брат-наставник, сестра-наставничка,майка-наставничка, баща-наставник, земен учител, посвещението, свързано с името на Майтрея.
Такива посвещения свидетелстват за значителни постижения на съответния брат или сестра, натрупани в продължение на всички техни земни животи.
Важно е да се осъзнае истинността на тези посвещения. Те обобщават резултатите, които сътрудникът е постигнал и доказал през своите земни инкарнации.”
6. Синтезът и обобщението – основа в милогледа на Шестата раса.
Учителят още бъдейки в земно тяло, е говорил за това, че Новата Култула изисква хора с нов мироглед, с нови разбирания
„За да влезете в Царството Божие, нужни са ви нови разбирания. Отдавна Бог е внесъл новото в света. Отдавна хлопа Той на вашето съзнание.”. (Начало на мъдростта, оок, с182)
В Своите нови Откровения Учителят също прави характеристика на човека от Шестата раса. Когато ученикът придобие Космично съзнание, той вече вижда целокупността на Битието, която произлиза от Бога като Създател на видимия и невидимия свят. Ето защо и в основата на мирогледа на Новия човек стои синтезът, осъзнаването на всички велики учения като идващи от Единния Божествен Източник и изпълняващи своята специфична роля в Живота за Цялото. В „Чисти зърна” четем:
„Ще кажа специално за хората на Шестата Раса. Тези представители на човечеството се отличават с миролюбие и хармоничност във всички свои проявления. Те са незлобливи и безкористни, много доброжелателнии искрени, състрадателни и непринудени в своите отношения с когото и да било.
Представителите на Шестата Раса се познават по това, че имат ясно и чисто съзнание. Те съчетават у себе си различните аспекти на Единното Учение на Живота. Почитат всички Учители на човечеството, въплъщавали се на Земята през различните епохи и времена.
Мога да кажа, че представителите на зараждащата се Раса, като истински ученици на своите Учители, следват принципите и постановките от свещените книги. Такива книги на Земята са: Библията, Коранът, Бхагавад-Гита, Съкровените слова на Баха Улла, Агни Йога, книгите, съдържащи учението на Порфирий Иванов и много други.
Разбира се, ще ви бъда много признателен, ако книгите с Моите слова бъдат ваши настолни книги. Трябва да знаете, скъпи Мои, че Аз работя рамо до рамо с другите Учители на човечеството и ще се радвам ако вие внимателно изучите книгите на различните Учители.
Представителите на Шестата Раса са носители на най-широк синтез. Синтетическият, обобщаващият мироглед, универсалността на съзнанието са отличителна особеност на представителите на Новата Раса.
Важно е именно днес, в епохата на Огненото Преобразование на планетата, да вървите по широк път – пътят на синтеза и обобщението, а не да се затваряте в рамките само на едно-единствено Учение.
Съветвам ви да се замислите дълбоко върху това, което ви предавам. Още веднъж ви моля да размишлявате върху това, какво представлява Братството, какво представлява Единното Учение на Живота....
...Йерархията на Силите на Светлината се представлява на Земята от Учителите, въплъщавали се през различните периоди от развитието на човечеството.”
7. Учителят – член на Изпитната комисия.
Учителят, пребиваващ сега в Духовния свят, е пряко съпричастен към великата инициация,която възвестява самия момент на влизане в Новата Раса. Той се явява член на изпитната комисия, която проверява готовността на всеки служител на Бога да влезе в новата формация – формацията на хората от Шестата Раса. В тази изпитна комисия заедно с Учителя Беинса Дуно участват следните Учители на човечеството: Елена Рьорих, Порфирий Иванов и Шрила Прабхупада. Тези четирима Учители- Ачарий са живели на земята през ХХ век и са преминали в Духовния Свят сравнително неотдавна. Те не са изгубили връзките си с материалния свят, имат много ученици на Земята и продължават активно да помагат на съвременното човечество. Членовете на изпитната комисия се явяват още и Космични Събиратели на човечеството. Те ръководят процеса на пресяване на душите в резултат на Божия Съд и приближаването им чрез подготовка на съзнанието към заветната Граница, която възвестява чрез Инициация влизането в Новата раса.
8. Учителят за огнените вълни.
Учителят Беинса Дуно предава от Духовния свят, че сроковете за осъществяването на знаменателните събития в процеса на Огненото Кръщение, вече са настъпили. Ние знаем, според Неговите думи, казани още когато е бил на земята, че огънят ще слиза на вълни. Днес Той ни дава и съкровеното знание за Огнените вълни. Това според Божия Промисъл са конкретните периоди, през които Космичният Огън, т.е Божият Дух ще идва на Земята в засилени дози и душите, които имат готовност спроред резултатите от Божия Съд да го асимилират, ще успеят да осъществят своя Преход в Новата раса.
„Шестата Раса е обединена сила и затова е нееднородна. По закона на еволюцията в нея влизат представители на различни еволюционни степени, всяка от които има своите срокове на възкресение.
Върховният Господ, Небесният Отец смята за необходимо да огласи предвидените срокове за идването на еволюционните вълни.
Периодът от 2000-та до 2002-та година е времето на Първата Еволюционна вълна, която ще раздели човечеството на зърна и плевели. Като мощен двигател на живота тя ще повдигне на своя гребен всички души, които са потенциално готови да се изкачат на върха и да приемат завета на Новата Раса. Посоченият период е най-подходящият за предвидените събития. Всеки, у когото възтържествуват Любовта, Мъдростта и Истината, ще се удостои с Божествена награда.
Втората Еволюционна вълна на Възкресение ще раздвижи човечеството 4 години след Първата. Тя ще стимулира всеки, който е готов да влезе в светилището на Виделината, но ще бъде малко по-слаба от началната.
Върховният Господ отново ще даде Своя знак за приемане на предреченото. По този знак на физическия свят ще се събере ново войнство, което ще поведе човешкия род към Източника на Живота.
Това светло войнство ще работи в неразривно единство с Всемирното Бяло Братство.
Времето на тази промеждутъчна вълна е от 2006-та до 2008-та година. Тя ще раздели още веднъж човечеството на зърна и плевели. Всички праведни ще възкръснат, всички заблудили се ще паднат. Мощта на Огнището ще намалее.
След като изминат още няколко земни лета Върховният Господ ще даде Своя знак за поредния акт на Възкресение. Космичният Майтрея като пълномощен представител на Господа ще подеме новата вълна, която ще разтърси човешкия род с голяма сила. Под действието на тази мощна вълна особено ясно ще се проявят признаците на Шестата Раса. Времето, определено за тази вълна, е от 2010-та до 2012-та година.
Всеки, който успешно издържи изпита си през този период, ще заеме мястото си в редиците на Божиите избраници. Останалата част от човечеството ще продължи живота си на Земята и ще чака нов сигнал Свише за своето Възкресение. За тази част от човешкия род са предвидени страшни земни катаклизми: земетресения, изригване на вулкани, наводнения, урагани и други природни напасти и беди. На планетата ще вилнеят много болести от огнен произход. Можем дълбоко да съчувстваме на тази част от човечеството, тъй като Божият Съд ще се разгърне на Земята във всичката си мощ!
Най-светлите представители на зараждащата се раса ще бъдат събрани на определени места и ще получат Небесно Благословение. По нишките на спасение, които ще им бъдат спускани свише, те ще възлязат нагоре към света на Светлината. Най-осквернените души ще страдат силно през този период, тъй като ги чакат много земни изпитания.
След известно време на Земята отново ще се създадат условия за още една мощна вълна на Еволюцията. Възраждането на останалата част от човечеството, която представлява най-многобройния потенциал на Шестата Раса, ще стане в края на 20-те години на Третото хилядолетие. Това са 2030-та и 2031-та години.
Те са свързани с т.нар. свършек на света – период на най-ярко присъствие на Светлината, свидетелстващо за края на земната цивилизация.
Мои братя и сестри, на най-силни изпитания човечеството ще бъде подложено в периода между 2015-та и 2030-та години. Това ще бъде времето, за което е писано: “Живите ще завиждат на мъртвите.” Нагнетяването на космичните урагани ще бъде неописуемо.”Мои братя и сестри! Аз ви предадох ориентирите, които водят към Обителта на Възнесените.
Мои братя и сестри! Моите послания са Щит за вас. Нарекъл Съм ги “Чисти зърна”. Добре би било всички да се ръководите от тези единни послания на вашия Учител.
Моля всички Мои земни проводници – братя и сестри, както от славянското семейство, така и от всички други народности, да се обединят около програмата на Свещеното Преображение и да я следват неотклонно. Тази програма е Божествена и тя трябва да бъде изпълнена в определеното време!
Ще отбележа, че някои от Моите земни ученици ще се опитат да коригират указанията, които дадох. Но Аз наблягам върху това, че основите на духовната стратегия в дните на Огненото Кръщение са неоспорими. Самият Всевишен Господ дава тази стратегия.
Годините за Преображение на Расата вече настъпиха. Тези години са последният срок, за който своевременно ви предупреди Върховният Съдия и Попечител. Сега Той Сам отваря Своето ковчеже със скъпоценности и изважда от него съкровения свитък. Този свитък съдържа знаците на Преображението.
Заключение
Накрая ще завърша отново с думи от Учителя, включени в книжката „Чисти зърна”:
„... Мои братя и сестри! Следвайте един Идеал и се стремете да станете синове и дъщери на Бога. Помнете винаги, че детето на Божествения Отец трябва да има:
Сърце чисто като кристал,
Ум светъл като слънцето,
Душа обширна като вселената,
Дух мощен като Бога и едно с Бога!”
Литература:

1. Беинса Дуно „Изворът на доброто.”
2. Учителят говори.
3. Беинса Дуно „Чисти зърна”.

Няма коментари: