събота, 24 януари 2009 г.

Китайски театър в "Забранения град"


The stage was built in the east wing of the Forbidden City, in Chang Yin Ge or "Pavilion of cheerful melodies", which used to present music and dance. As in all Chinese architectural space, the stage was located inside the pavilion, which was a rectangular area within an open space (a kind of courtyard); corridors surround it and in front a building called "Pavilion for reading” which served as spectators shelter to the emperor and his court closest members.

Обяснителни бележки:
Сцената е построена в източното крило на "Забранения град", в Чанг Ин Же или "Павилионът на веселите мелодии', които са представяли музикални изпълнения и танци. Както във всички архитектурни пространства, сцената била поставена вътре в апвилиона, който бил правоъгълна площ в отворено пространство ( нещо като имперския двор); коридорите я заобикалят и е пред сградата наречена "Павилион за четене", който е служел за приемане на публика от страна на императорското семейство и близки приятели.
От Gustawo Thomаs Theathre.blogspot.com

Няма коментари: