четвъртък, 22 януари 2009 г.

Миролюбивият мангуст

The Peacelike Mongoose
by James Thurber

In Cobra country a mongoose was born one day who didn’t want to fight cobras or anything else. The word spread from mongoose to mongoose that there was a mongoose who didn’t want to fight cobras. If he didn’t to fight anything else, it was his own business, but it was the duty of every mongoose to kill cobras or be killed by cobras.
“Why?”, asked the peaceful mongoose and the word went around that the strange new mongoose was not only pro-cobra and anti-mongoose but intellectually curious and against the ideals and traditions of mongoosism.
“He is crazy<” cried the young mongoose’s father.
“He is sick”, said his mother.
“He is a coward”, shouted his brothers.
“He is mongoosexual”. whispered his sisters.
Strangers who had never laid eyes on the peacefullike mongoose remembered that they had seen him crawling on his stomach, or trying on cobra hoods, or plotting the violent overthrow of Mongosia.
“I’m trying to use reason and intelligence,” said the strange new mongoose.
“Reason is six-seventh of treason.,” said one of his neighbours.
“Intelligence is what the enemy uses,” said another.
finally the rumour spread that the mongoose has a venom in his sting like a cobra and he was tried, convicted by a show of paws , and condemned to banishment..

Moral: Ashes to ashes and clay to clay,
if your enemy doesn’t get you,
your own folk may.

Превод:
В страната на кобрите един ден се роди мангуст, който не искаше да се бори с кобрите, както и с нищо друго. Тръгна дума от мангуст на мангуст, че имало мангуст, който не искал да се бори с кобрите. Ако той не искал да се бори с нищо, това си е негова работа, но дългът на всеки мангуст е да убива кобри или да да бъде убит от тях.
- Защо ? – попита миролюбивият мангуст и се разпространи, че странният мангуст бил не само коброфил и антимангуст, но и любознателен и срещу идеалите и традициите на мангусизма..
- Той е луд - извика бащата на младия мангуст.
- Той е болен - каза майката.
- Той е страхливeц - разкрещяха се братята му.
- Той е мангусехуалист – прошепнаха сестрите му.
Непознатите, които никога не бяха поглеждали миролюбивия мангуст си спомниха, че са го виждали да пълзи по стомах, или да изпробва качулките на кобрите, или да прави заговор за насилствено сваляне на Мангустия.
- Опитвам се да използвам разум и интелигентност –каза новия странен мангуст.
- Разумът е шест-седми предателство – каза един от съседите.
- Интелигентността е това, което използва врага – каза друг.
Накрая, се разпространи слухът, че мангустът има злъч в жилото си както кобрите. Той беше повикан в съда, осъден с вдигане на лапи и изпратен на заточение.

Поуката:

В пепел и кал ако потънеш ,
сринат, не от врага,
знай, че твоите хора .
биха го направили.

Няма коментари: