четвъртък, 26 ноември 2009 г.

Пришествието на Радхарани

Проповедническата мисия “ Кришна- Кшетра- Ятра”

Скъпи братя и сестри! Проповедническата мисия “ Кришна- Кшетра-Ятра” е била основана в Русия през юли 1999г. Какво означава нейното наименование? Кришна – едно от имената на Върховната личност означава “ Всепривличащ”, Кшетра – това е територията, полето за изява, Ятра – означава пътешествие. Или взети заедно означава “ Територията на Върховната божестевена личност на път.”
Предназначението на мисията е разпространение на Ведическото учение, което е известно от древни времена в съответствие с новите откровения и свързаните с тях явления като Съд Божии и Огненото кръщение. В епохата на установяване на Божията любов на земята е особено актуално да изграждаме единство и да правим синтез на всички учения,в които е разпръсната Божията изначална истина.
Затова членовете на проповедническата мисия изследват принципите и философията както и етиката на Ади- гуру, ( Шри , Шри Радха Кришна).
Ачариите на духовния храм съветват членовете на Мисията сериозно да изучават класическите ведически трудове, оставени от ачариите вайшнави, като Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхативеданта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, Бхакти Пури Махарадж и др. Но и в същото време да изучават и основите на християнството, будизма, ислям, бахайска вяра и Агни-Йога – учението за Живата етика прието от Елена Рьорих чрез великия хималайски учител Росул Мория. И накрая членовете на Мисията особено внимателно изследват духовното наследство на българския основател на Всемирното Бяло Братство Учителя Петър Дънов , учението на Учителя Порфирий Иванов основател на системата закаляване о самоизцеление.
Целта на дейността на Мисията е да приобщи най-различни хора, търсещи духовните истини към синтетично обобщено знание, което да отразява цялостната картина на Огнения цикъл на планетата. Това знание касае процесите на трансмутация, свързана с всички фази и стадии на Огненото Кръщение, което способства за коренното преобразувание на планетната цивилизация.
Трансмутационните процеси, произтичащи в материалния свят би трябвало да завършат с Всеобщо Преображение. Това грандиозно и изключително по значимост събитие ще означи повсеместното и окончателно утвърждаване на епохата на Истината и Всеобщото Благо.
Цялата дейност на Мисията “Кришна- Кшетра- Ятра” е неотделима от задачите на Огненото Преображение, което позволява на Зрийсктата раса да се изкачи на нова степен , степента на “божествената любов”, определена като висша йога или “према-бхакти.”
Мисията има свои базови центрове (ятри) в Русия, България ( от 2001г.), Белорусия и Украйна. В много центрове има изготвени хоругвви на изображенията на Беликите Учители и главния символ на Мисията – който представлява полулотос в ососбен знак на Върховната божествена Личност, над полулотоса е изобразен свещения ОУМ.
Най-важните срещи на членовете на Мисията носят формата на семинари, които се провеждат на всеки 3-4 месеца.
Целта на семинарите е да се приобщи широк слой от населението към Ведическото учение и да се запознае с онези откровения , които встъпват на Земята в периода на нейния Огнен цикъл.
От август 2000г. Ръководители на Мисията “Кришна-Кщетра- Ятра” са сътрудниците Ина и Виктор Главацкие осветили редица теми като: “ Пророчества за Божия Съд и Огненото Кръщение” “ Признаци на огнените явления в човешкия организъм”, “Трасмутация и деца”, “Типове трансмутационни състояния” “ Трансмутация и диета” и др.

А сега бих искала и да спомена за проповедническата Мисия “ Радха- Амара- Татва” „Радха”- това е Шакти на Върховната Личност ( Божествения Найчински Принцип),
„Амара” – означава безсмъртие, “Татва” – означава пришествие навлизащо като
въплъщение в материалния свят.
Всичко това означава “ Пришествие на безсмъртната Радхарани”
Членовете на мисията се явяват като обобщители на онези безспорни, божествени истини, съсредоточени в основополагащите Учения в света. Те правят широк синтез
С център философията на Върховната Личност.
Главната цел на Мисията е да се получи съзнание за Висшата божествена Индивидуалност – Шри Кришна.
Тази проповедническа мисия е на по-висока степен от Мисията “Кришна-Кшетра-Ятра”. Към нея трябва да се приобщават преди всичко онези служители на духовни школи, които са способни в пълен обем да асимилират знанието даващо представа за преходната епоха - предвождаща епохата на Златния Век .
Членовете на проповедническата Мисия свързани с името Шримати Радхарани са представители на новото светоусещане. Всички те дълбико и непредубедено постигат знание, разсредоточени в разни духовни източници: и всички те имат способност да обобщават и синтезират тези знание отдавайки предпочитание към първоизточника – безсмъртната философия на Шри Шри Радха- Кришна.
Основното предназначение на членовете на Мисията” Радха- Амара- Татва” – това е подготовка на човечеството към прехода на тази формация наречена формация на Светоносците, личности, с качествата на божествени мислители, които се отличават със своята абсолютна преданост към Върховната Личност. Такава формация съществува в епохата Сатия.
Всеки, който стане член на Мисията “Радха-амара-Татва”( членство, което се дава от Ачариите в духовния свят) получава пълномощия на висш наставник и просветител.

Из семинарните занятия на федерация за духовно единение „Роза”, юли-август, 2006

Няма коментари: